Wijzigingen buurt- en voetwegen

Op het grondgebied van Poperinge zijn tientallen buurt- en voetwegen (soms ook trage wegen genoemd) gelegen die tot het gemeentelijk wegennet behoren. Sommige daarvan lopen over private percelen. Wijzigingen aan deze wegen zijn mogelijk, maar dienen een formele procedure te doorlopen.

Voorwaarden

  • Wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang.
  • Een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd.
  • De verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen.
  • Wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief.
  • Bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Procedure

Neem contact op met de dienst Mobiliteit. Deze zal je vraag voor principiële bespreking voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. De verdere procedure loopt als volgt:

  • Voorlopige vaststelling van het rooilijnplan voor de wijziging door de gemeenteraad.
  • Openbaar onderzoek van 30 dagen. Hierbij wordt ook advies gevraagd aan de deputatie van de provincie en het departement MOW.
  • Definitieve vaststelling van het rooilijnplan door de gemeenteraad.
  • Publicatie van de wijziging in het Belgisch Staatsblad.