Veelgestelde vragen Vroonhofsite

Blijft de toegang tot de garages (van de woningen in de Ieperstraat) altijd mogelijk tijdens de werken?

In principe wel: de overwelving van de Vleterbeek blijft behouden en kan ook tijdens de werken verder dienst doen als in- en uitrijweg voor wie een garage heeft langs de huidige overwelfde beek.

Dreigt er geen probleem met ratten en ongedierte als de beek opengelegd wordt?

Dankzij de aanwezigheid van een collector worden het afvalwater en het oppervlakte/regenwater gescheiden. Het is uiteraard de bedoeling om enkel het oppervlakte/regenwater langs de open bedding te sturen. Actueel water- en oeverbeheer beperkt geur- en andere hinder zeker tot een absoluut minimum.

Zwerfvuil kan ook een problematiek zijn maar dat geldt niet enkel voor de Vleterbeek maar eigenlijk voor de hele publieke ruimte. Het is alvast zeer hoopgevend dat de open Vleterbeek langs het stadspark zeer weinig last heeft van zwerfvuil.

Wordt er ook een kiss-and-ridezone ingericht in het Rekhof?

Er zijn alvast plannen voor een kiss-and-ridezone in het Rekhof bij de nieuwe school van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Is er voor de academie ook een aparte ruimte voor concerten, toonmomenten, kleine expo’s enz. naast de grote podiumzaal?

Zoals op de plannen vermeld is er inderdaad voor de academie een eigen polyvalente ruimte op het gelijkvloers. Kan perfect dienst doen als een klein auditorium, een repetitieruimte of een locatie voor toonmomenten en/of examens.

Was de inspraakronde tijdens de inspiratiemarkt nuttig voor de ontwikkeling van het masterplan?

Zeer zeker. Zie de uitgangspunten op basis waarvan het masterplan is opgemaakt. Ook zeer veel suggesties, geschreven op de post-it’s, zijn effectief opgenomen in het plan.

Heeft de Vleterbeek altijd voldoende debiet (ook in de zomer)?

Zeker, technische gezien is het anno 2020 mogelijk om te garanderen dat er steeds (een beetje) water in de open bedding loopt. In dat verband is ook de uitleg rond het niveau van het grondwater interessant.

Wat is de kostprijs van dit project?

Op dit ogenblik gaat het om een masterplan dat enkel de grote krachtlijnen rond de inrichting van de site en de footprint van de gebouwen vastlegt. Er zijn nog geen ontwerpers gekozen in functie van de (ver)nieuwbouw. Toch is al een voorzichtige raming opgemaakt die spreekt over ca. 25 miljoen euro, incl. BTW.

Hoe zit het met de toegankelijkheid van de site?

Ondanks de huidige niveauverschillen en de inplanting van trappen is het ook steeds mogelijk om via hellende vlakken vlot alle gebouwen te bereiken. Uiteraard zullen alle gebouwen volgens de huidige normen qua toegankelijkheid gebouwd worden. Voor de inrichting van de hele site wordt Inter, het Vlaams expertisecentrum rond toegankelijkheid, een belangrijke partner.

Is er een terras voorzien op de muziektoren?

Dat is inderdaad de bedoeling. Poperinge droomt al van een rooftop-bar op die muziektoren met zicht op de stadskern.

Wat is de capaciteit van de podiumzaal?

Er wordt uitgegaan van 350 tot 400 zitjes. De grootte van het podium is nog niet concreet vastgelegd maar zal zeker voldoende groot zijn om de betere producties en grotere bezettingen te verwelkomen.

Zijn er repetitieruimtes voorzien?

De zeer concrete invulling van alle lokalen naast en rond de podiumzaal is nog niet ingevuld maar dat is alvast een interessante suggestie.

Worden het energiezuinige gebouwen?

De stad bouwt zeker energiezuinige infrastructuur en mikt ook op hoge duurzaamheid.

Veel inwoners opteerden in februari voor 'sport en spel'. Hoe vertaalt zich dit in het masterplan?

De bevraging in februari gaf inderdaad aan dat veel mensen 'sport en spel' wensen op de Vroonhofsite. Met ‘sport en spel’ wordt uiteraard niet bedoeld om effectieve sportterreinen aan te leggen: de stad beschikt al over drie uitstekend uitgebouwde sportzones. Er moet op de site wel ruimte zijn om te spelen, al dan niet met een bal of andere sportieve hulpmiddelen. In die zin is er wel degelijk sprake van zowel een speelkade, een recreatieve kade als van speelterreinen. Foto’s geven zelfs beelden aan van skatende jongeren. Er zal op de Vroonhofsite dus zeker ruimte zijn voor speeltoestellen, een speelpleintje, een avontuurlijke zone enz. Dit alles in een zeer losse, recreatieve sfeer. En dus niet met de bedoeling om bv. officiële volleybal-, basket- of voetbalwedstrijden te spelen… een basketring, of mogelijk een volleybalnet kan wel een optie zijn.