Gezocht: stadsbrouwer voor Centrum van Hop en Bier

De stad Poperinge plant op middellange termijn een volledige renovatie van de huidige hopmuseumsite tot een attractief Centrum van Hop en Bier, dat zowel de thuishaven wordt van de dienst toerisme als van een stadsbrouwerij. Op 31 mei lanceert de gemeenteraad een open oproep tot kandidaat-stadsbrouwers om mee te bouwen aan die make-over.

Zowel in het ‘Strategisch beleidsplan toerisme-recreatie 2021-2025’ als in het ‘Beleidsplan 2021-2025 van het hopmuseum’ (allebei goedgekeurd op 29 maart 2021) is een belangrijk actiepunt voor de komende jaren de renovatie van de hele hopmuseumsite, waartoe zowel de stadsschaal (cafetaria en zaal Den Aria), het vroegere VDAB-gebouw (nu burelen en documentatiecentra voor hopmuseum en WOI-toerisme), het hopmuseum zelf alsook een te verwerven terrein achter het museum (deel van de slachthuissite) behoren.

Integratie van een stadsbrouwerij

Tegelijk staat in beide plannen dat de stad op toeristisch vlak volop verder de kaart trekt van hop en bier en het huidige hopmuseum een make-over tot een volwaardig Centrum van Hop en Bier verdient. In die optiek is de integratie van een stadsbrouwerij binnen de muren van de hopmuseumsite één van de belangrijkste acties om deze doelstellingen te realiseren.

Zo’n stadsbrouwerij toont proefondervindelijk (en met een beleving van alle zintuigen) het hele brouwproces, bij wijze van spreken van Poperingse hop tot Poperings streekbier, en is tegelijk dé degustatieruimte bij uitstek na een museumbezoek of dé ontmoetingsplaats, place to be of instappunt voor wie Poperinge toeristisch wil verkennen (incl. streekeigen hapjes en drankjes).

Op 31 mei lanceert de gemeenteraad een open oproep tot kandidaten die bereid zijn om op de gerenoveerde site een stadsbrouwerij uit te baten. In die stadsbrouwerij wordt bier met Poperingse hop gebrouwen en worden streekeigen bieren en gerechten geserveerd aan zowel (museum)bezoekers alsook het brede publiek (inwoners en toeristen), dit zowel in de stadsbrouwerij zelf als op het aanpalende ruime terras.

Voorafgaand bouwproject

Wie intekent op de oproep (en dus een concessie-overeenkomst afsluit), verbindt zich wel tot deelname aan het uitgebreide voorafgaande bouwproject op de site. In een eerste fase (2021-2022) wordt een voorstudie met betrekking tot de herinrichting van de hele hopmuseumsite opgemaakt. De stadsbrouwer engageert zich tot medefinanciering van die studie (max. 20 procent van de kosten, met een maximum van 5.000 euro). In een tweede fase volgt een ontwerp/architectuuropdracht voor de bouw en uitvoering van de voorstudie wat het bestaand patrimonium betreft. Concreet gaat het om de opmaak van de nodige plannen en technische studies tot het bekomen van een omgevingsvergunning, met gunstig advies van de afdeling onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid, later vertaald in bestekken en incl. toezicht op de uitvoering van de werken. De aanpassing van het (bestaande) museale luik, zijnde de opstelling en presentatie van de actuele collectie van het hopmuseum, is in dit ontwerp niet inbegrepen. Tijdens die tweede fase beperkt de financiële deelname van de stadsbrouwer zich pro rata tot het aantal m², aan te pakken in de ruimtes, onderhevig aan de concessie, tegenover het totale aantal te renoveren m² op de site. Tenslotte engageert de stadsbrouwer-concessiehouder zich tijdens een derde en laatste fase om de effectieve werken en inrichting tot de ingebruikname van de ruimtes, onderhevig aan de concessie, zelf te financieren onder volgende voorwaarden: met betrekking tot de werken aan het onroerend goed is de concessiehouder projectpartner/mede-opdrachtgever en dient de concessiehouder te werken met de aannemers/bedrijven, via de stad aangesteld. De concessiehouder betaalt enkel de werken aan het onroerend goed die betrekking hebben op de in concessie gegeven ruimtes. De rest van de inrichting, zijnde de roerende goederen, is volledig ten laste van de concessiehouder.

Na de eerste én de tweede fase is er telkens een evaluatiemoment waarop de concessiegever én de concessiehouder na onderling overleg beslissen om:

  • ofwel het project voort te zetten;
  • ofwel het project stop te zetten;
  • ofwel het project aan te passen;
  • ofwel dat één partner (hetzij de concessiegever, hetzij de concessiehouder) het project alleen voortzet.

Om het even welke van bovenstaande beslissingen kan enkel in gezamenlijk overleg en consensus genomen worden.

De open oproep mikt op kandidaat-concessiehouders die een bedrijf uitbaten - of de nodige bewijzen aanvoeren dat ze op korte termijn (en uiterlijk bij de ondertekening van de concessie-overeenkomst) zo’n bedrijf zullen uitbaten – dat verscheidene bieren op de hopmuseumsite/in het Centrum van Hop en Bier kan brouwen met Poperingse hop.

Er gelden drie gunningscriteria:

  • De kandidaat-concessiehouder formuleert een gedetailleerd voorstel met betrekking tot de inrichting van de stadsbrouwerij (40 punten);
  • De kandidaat-concessiehouder formuleert een uitgewerkte visie waaruit duidelijk blijkt hoe de uitbating van de stadsbrouwerij zal gebeuren (30 punten);
  • De kandidaat-concessiehouder stelt een maandelijkse concessievergoeding voor (30 punten).

Kandidaten dienen hun offerte in tegen uiterlijk vrijdag 16 juli 2021 om 12u.

Gepubliceerd opdinsdag 25 mei 202120.30 u.