RUP Proven centrum herziening

In de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Poperinge dd. 21 maart 2019 is de gewenste ruimtelijke structuur voor de buitengebiedkernen uitgeschreven. Zo is ook de beleidsvisie omtrent de woonkern Proven opgenomen. De doelstelling van het huidige RUP Proven centrum herziening omvat de verdere uitwerking en planologische doorvertaling van de bindende bepalingen met betrekking tot het buitengebied, zoals in de herziening van het GRS geformuleerd.

Eind 2021 werd er al een raadplegingsperiode georganiseerd op de start- en procesnota, die werd goedgekeurd in het schepencollege van 16 augustus 2021.  Omwille van adviezen die we tijdens deze raadplegingsperiode ontvingen, werd het plangebied uitgebreid. Om die redenen wordt de procedure hernomen.  Een nieuwe raadplegingsperiode dient zich aan op basis van de aangepaste start- en procesnota.

RUP Procedure:

Fase startnota

Het schepencollege heeft in zitting van 9 januari 2023 de start-en procesnota van het RUP Proven centrum herziening goedgekeurd. Nu volgt een raadplegingsperiode die 60 dagen duurt. Dit is een periode van inspraak. De publieke raadpleging voor dit RUP loopt van 13 februari 2023 tot en met 13 april 2023.

Infomoment

De startnota wordt toegelicht op dinsdag 7 maart om 19.30 u. in OC De Croone, Provenplein 29 te Proven.

Schrijf je vooraf in via omgevingsdienst@poperinge.be of 057 34 62 86.

Het verslag van de vergadering vind je hier:

Hoe dien je een reactie in tijdens de publieke raadpleging?

Opmerkingen indienen tijdens de raadplegingsperiode kan tot uiterlijk 13 april 2023 via:

  • e-mail aan omgevingsdienst@poperinge.be
  • een brief t.a.v. het College van burgemeester en schepenen van Poperinge, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge
  • een brief tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Omgeving, Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge

Documenten startnota

De documenten zijn hier digitaal raadpleegbaar:

De documenten kan je ook analoog raadplegen bij de dienst Omgeving tijdens de periode van de publieke raadpleging.

Fase scopingnota

De documenten zijn hier digitaal raadpleegbaar: