Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je - na je terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte. Enkel als één van beide echtgenoten de Belgische nationaliteit bezit kan de huwelijksakte, na erkenning, overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet je de uittreksels opvragen in het buitenland.

Huwelijken met en/of tussen niet-Europeanen worden soms ter onderzoek overgemaakt aan het Parket van Brugge. Pas na het ontvangen van een gunstig advies kan het buitenlands huwelijk erkend worden en de burgerlijke staat aangepast worden in het Rijksregister.

Voorwaarden

Huwelijksakten uit het buitenland moeten aan een aantal voorwaarden (vorm, geldigheid, legalisatie,...) voldoen.

Gezien de complexiteit van de materie kom je best langs aan het loket van de Burgerlijke Stand, team Burgerzaken.

Bepaalde buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. Dit is nodig om de geldigheid van het document te bewijzen.

Buitenlandse documenten, opgesteld in een vreemde taal, dienen door een beëdigde vertaler in België vertaald te worden naar het Nederlands, Frans of Duits. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

Indien het document vertaald werd in het buitenland, moet je de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Procedure

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van

  • de woonplaats van de Belgische echtgeno(o)t(e) (indien ze in België ingeschreven is)
  • de laatste plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de Belgische echtgeno(o)t(e)
  • of bij gebrek hieraan, van Brussel.

Wat meebrengen

  • identiteitsbewijzen/paspoorten van beide partners
  • Recent, volledig afschrift van de huwelijksakte, voorzien van de nodige legalisaties en vertaling door een Belgisch beëdigd vertaler.

Bedrag

De overschrijving is gratis.