Gemeentelijke machtiging praalwagen

Het Koninklijk Besluit van 27/01/2008 over praalwagens regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen ondermeer de carnavalwagens. Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  • slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie of voor proefritten voor die manifestatie
  • een maximale snelheid van 25 km/u respecteren
  • voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging voor praalwagens

Elke groep die een praalwagen heeft, moet een machtiging hebben van de gemeente waar de wagen vertrekt en van de gemeente waar de stoet plaatsvindt. De gemeente van aankomst dient een machtiging te verlenen alvorens de gemeente van vertrek de hare geeft.

Voorwaarden

De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27/01/2008 betreffende praalwagens en van de Omzendbrief van 22/01/2009 betreffende de gemeentelijke machtiging moeten worden nageleefd. Wij wensen te benadrukken dat volgens de wet van 21/11/1989 met betrekking tot de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, deze aansprakelijkheidsverzekering ook voor praalwagens verplicht is.

Door de stad Poperinge worden omwille van de veiligheid en overlast nog bijkomende voorwaarden gesteld:

  • Behoudens tijdens het traject van de stoet en tijdens de proefritten, mogen er tijdens de verplaatsingen behoudens de bestuurder geen personen aanwezig zijn op de praalwagen;
  • Steeds dient het meest veilige (verkeers-)traject gekozen te worden;
  • De bestaande wetgeving inzake geluidsoverlast en milieu dient – behoudens aparte regelgeving – te worden nageleefd.

Procedure

De gemeentelijke machtiging voor praalwagens wordt aangevraagd in de gemeente van deelname aan de stoet en in de gemeente waar de praalwagen vertrekt.

Je vult het aanvraagformulier en het overzicht van stoeten en proefritten minstens 1 maand voor de eigenlijke manifestatie.

Formulier aanvraag machtiging praalwagen