Poperinge blijft kindvriendelijke stad

Het nieuws was intern al 5 maanden bekend maar pas vandaag mag het aan de grote klok gehangen worden: Poperinge krijgt een verlenging van het label kindvriendelijke stad. Een Poperingse delegatie onder leiding van schepen van jeugd Ben Desmyter kreeg uit handen van Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle in het Vlaams Parlement het bijhorende plaket. Tot 2027 zet Poperinge kindvriendelijkheid verder hoog op de agenda, zowel op het vlak van evenementen, investeringen alsook inspraak en betrokkenheid.

Eerste label

In april 2015 besliste Poperinge voor het label van kind- en jeugdvriendelijke stad te gaan. Het traject startte met een brede enquête, gevolgd door denktafels en een belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren. In juni 2016 keurden de gemeente- en OCMW-raad unaniem het dossier en bijhorende actieplan goed. De kerngroep, die het hele traject aan de kar trok, verdedigde het dossier mondeling in Antwerpen. Vlaams minister van jeugd Sven Gatz reikte op 6 november 2016 het label ‘Poperinge – Kindvriendelijke Stad’ uit.

Lang traject richting verlenging

Dit jaar vervalt het label. Poperinge besliste in 2021 na een grondige evaluatie en consultatie van alle partners binnen dit verhaal voor een verlenging te gaan. Een eerste stap in die procedure was de opmaak van een zogenaamd Kompas. Op basis van opnieuw een reeks inspraakinitiatieven zette de stad op papier hoe aan de zes bouwstenen van een kindvriendelijke stad gewerkt wordt:

 1. Inzetten op diversiteit.
 2. Werken vanuit een gedeelde en gemandateerde visie op kinderen en jongeren.
 3. Inzetten op permanente dialoog met kinderen en jongeren.
 4. De regierol opnemen en samenwerken.
 5. Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen.
 6. Solidariteit en betrokkenheid.

Het Kompas bevat ook de lokale visie op kindvriendelijkheid en beschrijft de strategie op lange termijn. Na goedkeuring door het schepencollege en vast bureau werd het Kompas tegen de deadline van 23 maart 2022 ingediend bij het Vlaamse steunpunt Bataljon. Enkele dagen later keurden ook de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn het aanvraagdossier goed.

Op 12 mei verdedigde een delegatie het Poperingse dossier bij de jury in Brussel. Op 31 mei kreeg Poperinge het goede nieuws te horen dat het label verlengd wordt (2022-2027).

Juryverslag

Het deliberatieverslag spreekt als volgt: De beoordeling is gebaseerd op het reeds gelopen proces sinds 2016, het ingediende Kompas en het jurygesprek met mondelinge verdediging en antwoord op de fundamentele vragen van de jury. De jury oordeelde op basis van  volgende vaststellingen:

 • Er is een doorleefde eerlijkheid en authenticiteit die de jury apprecieert. Het Kompas heeft tot een aantal reflecties geleid die ook open op tafel worden gelegd. De jury vindt het bemoedigend om te horen dat de basisvraag rond de noodzaak en de meerwaarde van het label opnieuw wordt gesteld. Deze reflectie toont voor de jury ook aan dat de stad Poperinge duidelijk weet waarom het label in te zetten als hefboom.
 • De delegatie toont een bescheiden maar zeer gedreven team. De jury erkent de moeilijke context waarbinnen de stad Poperinge werkt. Er is heel wat ‘noeste arbeid’ verricht maar de jury vraagt zich af hoe dit in een structureel verhaal zal worden gegoten. De stad Poperinge kan niet alles gelijktijdig aanpakken en er is nood aan inbedding. Ook de delegatie maakt zelf een duidelijke keuze in minder acties naar meer gerichtheid op samenwerken. Er is ook volgens de jury geen nood aan ‘meer acties’. Nu is het tijd om in te bedden en te bekijken waar samenwerking met partners mogelijk is.
 • Poperinge heeft een traject van 6 jaar achter de rug. In die tijd is ingezet op de bestrijding van kinderarmoede. Daar geeft het Kompas ook blijk van, inclusief de recente plannen die worden gemaakt om hier blijvend op in te zetten. Tegelijk ziet Poperinge de armoedegraad onder kinderen en jongeren stijgen, in het bijzonder ook in de deelgemeenten. De stad Poperinge erkent deze uitdaging, maar kon de jury ook overtuigen dat er heel wat stappen in de goede richting werden gezet. Daarbij worden acties zoals inzetten op een ambtenaar kinderarmoede en op actorschap en eigenaarschap van kinderen, jongeren en gezinnen in armoede, als positief en essentieel beschouwd door de jury.
 • Het valt de jury op dat er een heel beschermende visie wordt gehanteerd ten opzichte van kinderen en jongeren. De jury wil aanmoedigen om vanuit het kinder-rechtenperspectief te vertrekken en de polarisering tussen welzijn en zelfbeschikking te overstijgen, én kinderen en jongeren net te benaderen vanuit beide fundamentele eigenschappen. Reeds in het deliberatieverslag van 2016 wordt aangekaart dat er een beperkte visie op actorschap heerst. In het gesprek kwam er duidelijk naar voor vanuit de delegatie dat er steeds meer op actorschap wordt ingezet en het 'samen' aanpakken van lokale uitdagingen. De jury wil de stad Poperinge dan ook motiveren om hun ambities rond actorschap van kinderen en jongeren waar te maken en blijvend te agenderen.
 • De jury volgt de insteek van het buurten- en dorpenplan en het enten van de aanpak hierop. Ook het voorbeeld van de ‘sneeuwstraat’ toont hoe aan kwaliteitsvolle basisvoorzieningen wordt gewerkt.

Conclusie:

De jury ziet een nuchtere en gemotiveerde delegatie en is ervan overtuigd dat Poperinge de juiste reflexen hanteert om het label kindvriendelijkheid verder uit te bouwen. De jury wil echt wel aanzetten tot concretisering en prioritering van acties richting strategie. Daarnaast kijkt de jury uit naar de verdere ontwikkelingen op vlak van participatie en wil het de stad Poperinge motiveren om dit de komende jaren vast te grijpen. De jury kent daarom met veel overtuiging het label kindvriendelijke stad opnieuw voor een periode van 6 jaar toe aan de stad Poperinge.

Aardig zetje

Schepen van jeugd Ben Desmyter: “Deze verlenging van het label is geen eindpunt, maar eerder een hernieuwde start om verder hard in te zetten op een kindvriendelijk Poperinge. Binnen alle geledingen en in alle stadsdiensten is die idee ingeburgerd waardoor een kindvriendelijke reflex doorsijpelt in beleidsplannen, actieplannen, maar ook via concrete realisaties, bouwprojecten, investeringen, evenementen, inspraakacties, inrichting openbaar domein enzoverder. Samen met onze vele partners gaan we enthousiast verder op deze weg. Het verlengde label is daarbij een aardig zetje in de goede richting”.

Gepubliceerd opmaandag 14 november 202213.54 u.