Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur omvat:

  • Actieve openbaarheid: elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren.
  • Inzagerecht: elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten in te kijken.
  • Passieve openbaarheid: elke burger heeft het recht om van bestuursdocumenten een kopie te ontvangen en uitleg te krijgen.

Voor meer informatie over openbaarheid van bestuur kun je terecht op deze site: Openbaarheid van bestuur

Je stelt je vraag uiteraard best aan de juiste overheid. Weet je niet bij welke overheid je moet zijn, dan kan je gratis de Vlaamse Infolijn bellen (tel. 1700).

Inzage

Het is mogelijk om inzage te krijgen in de besluiten van de stad, het OCMW of AGB De Kouter. Je kunt ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar (tijdens de kantooruren). Hierop zijn echter uitzonderingen:

  • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister.
  • Dossiers over personen en personeel.
  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden (bv. de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen).

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar gemaakt mag worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie in het document is opgenomen. Wel moet de overheid in detail motiveren waarom ze je aanvraag afwijst.

Wie tegen een besluit van een orgaan van de stad, het OCMW of het AGB De Kouter klacht wil indienen bij de toezichthoudende overheid kan terecht op deze site: Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht