Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij hoort ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER)  dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur, door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 loopt een openbaar onderzoek over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken bij het Vlaams Departement Omgeving. Daar vind je ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als je geen computer of internet hebt, kan je gebruikmaken van een openbare computer in de bibliotheek. Je kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt daarvoor een afspraak via het nummer 02/553.75.86 of je stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kan je je opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die je te laat indient, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

 • Via e-mail

  • Vermeld minstens je naam en adres.
  • Als je in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  • Mail je opmerking of bezwaar naar de Omgevingsdienst van Poperinge.
 • Per brief

  • Vermeld minstens je naam en adres.
  • Verstuur je brief naar volgend adres: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge