Niet-Belgen inschrijving kiezerslijst 13 oktober 2024

Niet-Belgische inwoners kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet bij de provincieraadsverkiezingen. Ze moeten zich voor 1 augustus 2024 als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.

Voorwaarden

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR). Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

Niet-Belgische burgers uit de lidstaten van de Europese Unie kunnen ook kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kunnen geen kandidaat zijn voor de provincieraadsverkiezingen.

Lees meer over de voorwaarden van kandidaatstelling.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht
 • bij de aanvraag tot inschrijving een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de
  wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
  fundamentele vrijheden na te leven

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR)

Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie kunnen geen kandidaat zijn voor de lokale of provinciale verkiezingen.

Procedure

Je dient uiterlijk op 31 juli 2024  je aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in.

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie kunnen zich op 5 manieren registreren

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie kunnen zich op 5 manieren registreren

Goed om weten

Het stadsbestuur zal je aanvraag onderzoeken door na te gaan of je voldoet aan de specifieke kiesvoorwaarden. Als je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, ontvang je hiervan een officieel bericht.