Meldpunt klokkenluiders en onregelmatigheden

Alle lokale besturen moeten een klokkenluidersmeldpunt hebben voor medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken.

Dat is het gevolg van een aanpassing aan het Bestuursdecreet op basis van een Europese Richtlijn. Het is daarbij de bedoeling om de klokkenluider meer bescherming te bieden.

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij de diensten van Stad en OCMW Poperinge kan melden.

Intern meldpunt

Algemeen directeur Christophe Oreel is als hoofd van het personeel overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt. Hij is te bereiken via:

Grote Markt 1, 8970 Poperinge
algemeen.directeur@poperinge.be, 057 34 66 63 of 0472 212351

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Extern meldpunt

Kan je om bovenstaande redenen niet bij het interne meldpunt terecht, dan kan je terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen. Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:
melding.audit@vlaanderen.be, 02 553 45 55
Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel.

Welke inbreuken kan je melden?

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ als een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt. Een klokkenluidersmelding kan dus gaan over een inbreuk op een regelgeving die op het lokale bestuur van toepassing is, die zich feitelijk of mogelijk al heeft voorgedaan of die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Dit kunnen personeelsleden zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur van Poperinge samenwerken, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers, aannemers, leveranciers, sollicitanten, voormalige werknemers, …

Voor de lokale besturen zijn het enkel de eigen personeelsleden die een melding kunnen maken bij het interne meldkanaal. Andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken kunnen enkel een melding maken bij het externe meldkanaal van Audit Vlaanderen.

Ook anonieme meldingen worden beschermd onder het decreet en het klokkenluiderssysteem.

Hoe verloopt de procedure?

• Klokkenluiders kunnen meldingen schriftelijk (mail en brief), telefonisch of tijdens een fysieke ontmoeting bezorgen aan het meldpunt.
• Binnen de 7 kalenderdagen krijgt de melder een ontvangstmelding.

• Binnen de 3 maanden geeft het meldpunt  aan de melder feedback over de gepaste maatregelen die zijn uitgevoerd of gepland, en de redenen hiervoor.

Welke bescherming en garanties zijn er?

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties, of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Welke wetgeving is van toepassing?

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. De Vlaamse Overheid heeft de Europese richtlijnen omgezet naar regelgeving met een aanpassing van het Bestuursdecreet dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet werd op 16 november 2022 goedgekeurd in het Vlaamse parlement en trad in werking op 11 december 2022.