Jaarvergunning signalisatie

Bedrijven die dringende herstellingswerken uitvoeren aan nutsleidingen of het openbaar domein, kunnen een jaarvergunning aanvragen om de bijhorende signalisatie te plaatsen.

Voorwaarden

  • De vergunning geldt enkel voor dringende herstellingen. Voor nieuwe aansluitingen en onderhoud vraag je een gewone machtiging voor de inname van het openbaar domein aan via www.poperinge.be/openbaardomein;
  • Voor je signalisatie in het kader van deze vergunning plaatst, stuur je een schriftelijke melding naar openbaardomein@poperinge.be;
  • De vergunning ontheft de aanvrager niet van de GIPOD-verplichtingen van de Vlaamse overheid, zoals vastgelegd in de relevante decreten en uitvoeringsbesluiten;
  • De omwonenden dienen schriftelijk verwittigd te worden indien zij hinder ondervinden van de werken. Dit moet minstens 24 uur op voorhand gebeuren;
  • De vergunning is enkel geldig voor werken buiten de rijweg die het verkeer niet hinderen;
  • De gebruikte signalisatie moet voldoen aan de bepalingen van de wegcode en het reglement voor de wegbeheerder;
  • Er mag geen schade aangericht worden aan de beplanting op het openbaar domein;
  • Beschadigde opbraakmaterialen mogen niet worden teruggeplaatst;
  • Bovengrondse kasten van nutsleidingen dienen tegen de perceelsgrenzen te worden geplaatst en er moet steeds een obstakelvrije zone van minimum 1,5 meter op het voetpad behouden blijven;
  • Het openbaar domein dient ten laatste 24 uur na de werken opnieuw volledig te worden hersteld. Alle afval van de werken dient van het openbaar domein te worden verwijderd.

Procedure

Vraag je jaarvergunning aan bij de dienst mobiliteit.

Bedrag

Gratis.