Herwaardering bouwkundig erfgoed Proven - Reningelst - Roesbrugge

In zitting van 19 juni 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen om in te stappen in een waarderingstraject voor de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.

De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst CO7 nam de taak op zich om de waardering uit te voeren. In Poperinge werd hiermee gestart in 2022.

Daarnaast wordt ook een eigen inventaris opgemaakt met panden met erfgoedwaarde die niet op de vastgestelde inventaris staan.

Dit werd eerst aangepakt in de kernen van Reningelst, Roesbrugge en Proven, omdat voor deze dorpen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in opmaak is.

Het ‘RUP Reningelst’, het ‘RUP Roesbrugge’ en het ‘RUP Proven centrum herziening’ zitten momenteel in de fase richting het voorontwerp. Er wordt onderzocht om de gewaardeerde panden mee op te nemen in het RUP om zo de erfgoedwaarde van deze panden te behouden op lange termijn.

De waardering werd uitgevoerd volgens een regionale werkwijze (binnen het werkingsgebied van CO7). Deze werkwijze werd goedgekeurd door het schepencollege en verder uitgewerkt door een interne werkgroep met CO7 en de dienst omgeving.

Er zijn drie categorieën van waardering gebaseerd op de erfgoed- en locuswaarde van een pand:

  • weinig waardevol: alle opties  (behoud/verbouwen/sloop) zijn mogelijk
  • waardevol: i.f.v. de gewenste werkzaamheden wordt onderzocht wat wel of niet mogelijk is voor het behoud van de erfgoedwaarden. De aanvrager dient een bijzondere motiveringsplicht mee te geven.
  • zeer waardevol: idem. Bij deze zeer waardevolle panden wordt ook advies gegeven door een samen te stellen erfgoedkamer.

Vooraleer deze lijst mee op te nemen in de betreffende RUP’s en er eventueel stedenbouwkundige voorschriften aan te koppelen, wordt voorgesteld om de opgemaakte lijsten per dorp voor te leggen en  te bespreken met de cultuurraad en de GECORO.