Iedereen Verdient Vakantie

Veel mensen die graag met vakantie zouden gaan, slagen daar om verschillende redenen niet of nauwelijks in. Ze ervaren allerlei drempels en hindernissen die het hen onmogelijk of moeilijk maken. Toerisme Vlaanderen probeert die drempels aan te pakken en op die manier vakantie mogelijk te maken voor iedereen.

Voorwaarden

Voor mensen met een laag inkomen is het financieel niet of nauwelijks haalbaar om met vakantie te gaan of een daguitstap te maken. Iedereen Verdient Vakantie heeft voor hen een netwerk van toeristische aanbieders en sociale organisaties uitgebouwd, waar ze terechtkunnen voor betaalbare vakanties en daguitstappen, alleen of in groep. In dit filmpje en dit schema zie je hoe het netwerk Iedereen Verdient Vakantie erin slaagt mensen met een beperkt budget met vakantie of op daguitstap te laten gaan.

Wie komt in aanmerking?

Om gebruik te kunnen maken van het vakantieaanbod voor mensen die het financieel moeilijk hebben, moet een gezin als kansarm beschouwd worden. Daarvoor moet het gezin op minstens drie van de zes onderstaande beoordelingscriteria laag scoren. Onder bepaalde voorwaarden kan een gezin dat op maar twee criteria laag scoort, toch nog als kansarm worden beschouwd.

Een 'gezin' is één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres in Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd zijn. Ze hoeven niet noodzakelijk familie van elkaar te zijn.

 1. Beschikbaar maandinkomen
  De Europese armoededrempel geldt als norm. Het inkomen waarmee de armoededrempel vergeleken moet worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.
 2. Opleiding ouders
  Lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet-beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.
 3. Arbeidssituatie ouders
  Precaire tewerkstelling, werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of tewerkstelling in beschutte werkplaats.
 4. Laag stimulatieniveau
  Laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden met de verzorging van kinderen.
 5. Huisvesting
  Verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning, te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen.
 6. Gezondheid
  Zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.

Op welke vakanties en daguitstappen is er korting?

Elk jaar verschijnen er twee gidsen met de daguitstappen en vakanties in heel Vlaanderen, Brussel en de Oostkantons waarop er korting is. Het volledige aanbod is ondergebracht in 4 categorieën:

 • daguitstappen (bv. een pretpark, dierentuin of museum)
 • vakantieverblijven:
  • individuele vakantieverblijven in een hotel, camping, appartement, vakantiecentrum, ...
  • groepsverblijven, georganiseerd door een sociale organisatie, voor organisaties en andere groepen die een vakantie organiseren en zelf een programma voorzien
  • georganiseerde vakanties (bv. een kinderkamp).

Het volledige aanbod is ook online raadpleegbaar.

Mensen die andere drempels ervaren

Vakantiegangers ondervinden ook nog andere drempels dan de puur financiële. Mogelijk is er extra ondersteuning vereist, bijvoorbeeld vanwege een zorgbehoefte, een medische belemmering zoals een allergie, een fysieke of mentale beperking, een psychische kwetsbaarheid of een gebrek aan vervoer. Concrete vragen die vakantiegangers kunnen stellen, zijn bijvoorbeeld:

 • in welk verblijf kan ik met mijn hond terecht?
 • ik wil naar de kust, maar ik heb om de twee dagen nierdialyse nodig.
 • mijn zoon heeft autisme en ik zoek een verblijf met prikkelarme kamers.

Laat je inspireren door de verhalen en getuigenissen van vakantiemakers, vakantiegangers en partnerorganisaties.

Procedure

Om een korting te krijgen op een daguitstap of vakantie, moet je een aanvraag doen.

Dat gaat het gemakkelijkst via een sociale organisatie waarbij je aangesloten bent: bv. OCMW, een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), de buurtwerking of gezinsbegeleiding. Zij helpen je bij de aanvraag.

Wil je toch liever zelf een aanvraag doen? Dat kan via een Rap op Stapkantoor of rechtstreeks bij Iedereen Verdient Vakantie. Volg dan deze stappen:

 1. Bezorg ons één keer per jaar een bewijs van inkomen. Dat kan een van deze dingen zijn:

  • een aanslagbiljet van de belastingen en een document van gezinssamenstelling (er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet personenbelasting)

  • een attest van schuldbemiddeling

  • een klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft (van ieder gezinslid een klevertje)

  • het nummer van je UITpas en dat van de andere gezinsleden als je het kansentarief krijgt.

 2. De dienst stuurt je de vakantie- en daguitstappengids op, samen met de aanvraagformulieren.

 3. Maak een keuze uit het aanbod en vraag je vakantie of daguitstap aan door het formulier in te vullen en op te sturen naar de dienst.

 4. Als je een vakantie aanvraagt, zal de dienst contact met je opnemen om de vakantie te bevestigen. Als je een daguitstap aanvraagt, ontvang je een reservatiebewijs waarmee je aan de kassa met korting kunt betalen.

De aanvragen worden zo snel mogelijk afgehandeld. In drukke perioden kan dat enkele weken duren.

Hou voor een daguitstap rekening met het aantal dagen dat je van tevoren moet boeken. Als de minimumtermijn verstreken is, kan je nog proberen om een aanvraag in te dienen, maar er is geen garantie op een tijdige goedkeuring.

Rap op Stap

Wie niet aangesloten is bij een sociale organisatie, kan ook terecht bij Rap op Stap. Dat is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Loop gerust eens binnen in een Rap op Stapkantoor in jouw buurt. De medewerkers van Rap op Stap helpen je bij het boeken van een vakantie, een daguitstap of een sportieve of culturele activiteit. Ze helpen je ook met praktische dingen, zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.

Mensen die andere drempels ervaren

Vakantiegangers die een bepaalde drempel ervaren om met vakantie te gaan, kunnen hun specifieke vragen en noden formuleren via het invulformulier op de website. Op die manier komen ze meteen in contact met toeristische aanbieders en sociale organisaties die openstaan voor zulke niet-alledaagse vragen en mogelijk een oplossing bieden. Van hun kant kunnen die toeristische uitbaters en sociale organisaties ook zelf hun vakantiedrempel-aanbod bekendmaken.

Kostprijs

Je vindt de prijzen van het vakantieaanbod voor mensen die het financieel moeilijk hebben, in de papieren gidsen. Die kan je aanvragen bij Iedereen Verdient Vakantie of inkijken bij een sociale organisatie. Op de website staan de prijzen niet vermeld.

Voor vakantiegangers die andere dan financiële drempels ervaren, is de dienstverlening gratis.