Leaderproject 'Dureau - Duurzaam (her)gebruik van water'

Met het project 'Dureau - Duurzaam (her)gebruik van water' willen we landbouwers de mogelijkheid bieden om het gezuiverd afvalwater van de aardappelverwerkende industrie en het hemelwater te gebruiken om hun velden te irrigeren in tijden van droogte. Een bufferbekken zorgt ervoor dat het water centraal opgehaald wordt. De kwaliteit van het gezuiverd water wordt systematisch opgevolgd. We willen de landbouwers op de hoogte houden van de  waterproblematiek in de landbouwsector en hen helpen efficiënt te irrigeren.

Kostprijs project: 230 600 euro --> 69 180 euro subsidie (30%)

Partners: Inagro vzw, Aviko Belgium, Vlakwa en de Provincie West-Vlaanderen

Duur: 01/07/2020 - 31/12/2022

Het project 'Dureau' bestaat uit drie acties: aanleg bufferbekken + opvolging waterkwaliteit gezuiverd afvalwater + sensibilisering (efficiënt irrigeren, water op het landbouwbedrijf, ...).


Actie 1: Aanleg bufferbekken
Volgens de omgevingsvergunning moet de firma Aviko  voor haar nieuwe vestiging op de industriezone van Poperinge een ondergrondse opvang voorzien van hemelwater, om dit vervolgens vertraagd te lozen in de Robaertbeek.

In 2019 waren er verschillende overlegmomenten tussen Aviko, het stadsbestuur en de provinciale dienst waterlopen, over het gebruik van hemelwater en effluentwater (gezuiverd afvalwater). Er wordt een extra bufferbekken gebouwd op grond van de stad, zodat landbouwbedrijven in de omgeving het water kunnen gebruiken op hun landbouwpercelen.

De kosten van het bufferbekken en de leidingen worden verdeeld tussen de stad en Aviko. Aviko financiert de helft van de buizen en lot 1 van het bufferbekken (deel van het hemelwater). De stad financiert lot 2 van het bufferbekken (deel van het gezuiverd afvalwater), de helft van de buizen, de omheining, de pomppunten voor de landbouwers, de verharding, sensibiliseringsborden en groen.


Actie 2: Opvolging waterkwaliteit gezuiverd afvalwater
Water afkomstig van de aardappelverwerkende industrie heeft een hoog zoutgehalte en is nadelig voor sommige teelten. Het is heel belangrijk om de kwaliteit van het water nauw op te volgen. In een werkgroep van het stadsbestuur, Aviko, Inagro, Vlakwa en de dienst waterlopen van de provincie zal er afgesproken worden hoe vaak stalen genomen en geanalyseerd worden. Concreet willen we een antwoord op volgende vragen en bedenkingen:
- Kunnen we een wettelijk kader creëren rond het gebruik van gezuiverd afvalwater?
- Kan het water gebruikt worden voor landbouwtoepassingen?
- Moet er een grondstofverklaring zijn?
- Kan de zoutdruk verlaagd worden door procesveranderingen in de industrie?
- Kunnen er stoffen toegevoegd worden aan het water om de zoutdruk te verlagen?
- Mag het water doorstromen naar het provinciaal bufferbekken?


Actie 3: Sensibiliseren rond de waterbehoefte voor de teelten en aanwenden van water op landbouwbedrijven.
De Vlaamse overheid, Inagro, de dienst waterlopen van de provincie en Vlakwa kunnen met dit project de landbouwers nog eens extra op de hoogte brengen van allerhande waterproblematieken. De Vlaamse overheid beschikt over een actieplan water. Landbouwers irrigeren hun velden, maar hebben dikwijls geen weet welke teelt hoeveel water nodig heeft. Dit project is de ideale gelegenheid om dit via infosessies toe te lichten. Land- of tuinbouwers kunnen daarnaast gratis advies op maat van hun bedrijf aanvragen via het onlineplatform Kratos.

Info voor de landbouwers

Dit water kan je niet gebruiken als:

  • drinkwater voor mens of dier;
  • aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen;
  • naspoelwater om groenten te wassen.

Let op als je dit water gebruikt bij opkomstberegening en op bladgewassen (risico op verbranding).

Het water heeft een hoge geleidbaarheid en bevat veel chloriden. Gebruik is op eigen risico. Poperinge kan niet verantwoordelijk worden gesteld. Meer informatie over de waterkwaliteit vind je hieronder.

Grondstofverklaring Aviko

Analyseresultaten gezuiverd afvalwater

Leader is een programma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt gefinancierd met Europese (50 %), Vlaamse (25 %) en provinciale middelen (25 %). Met steun van ELFPO.