Contantbelasting afvalophaling

Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een contantbelasting gevestigd op de inzameling en verwerking van restafval en gft-afval via het diftarsysteem en van pmd-afval en asbest.

  • 📅 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 29 oktober 2021.

Contantbelasting inzameling en verwerking rest- en gft-afval, pmd-afval en asbest 2021-2025

Tegemoetkoming restafval om medische redenen

Inwoners van de stad met chronische incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse krijgen een tegemoetkoming ter waarde van 25 euro per kalenderjaar op de saldorekening voor de diftarophaling. De tegemoetkoming moet jaarlijks aangevraagd worden bij het stadsbestuur aan de hand van het daarvoor voorziene aanvraagformulier en het vereiste medisch attest.

Het saldo van de tegemoetkoming vervalt op 31 december van het lopende jaar.

Deze tegemoetkoming wordt slechts verstrekt indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Gedomicilieerd in Poperinge
  • Niet opgenomen in een rusthuis of een verzorgingstehuis
  • Vanaf de leeftijd van 6 jaar (enkel voor chronische incontinentiepatiënten)
  • Enkel bij gebruik van een restafvalcontainer

Vraag hier je tegemoetkoming aan