Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Een grafconcessie is een soort 'gebruiksrecht', dat de stad of gemeente je verleent, en waarin vastgelegd staat hoe lang je gebruik mag maken van een grafplaats op een gemeentelijke eigendom.

Een concessie kan enkel worden aangevraagd na overlijden. De concessie is geldig voor 30 jaar. Er bestaan concessies voor een graf, een grafkelder, een urnenveld en een columbariumnis.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot of partner
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De gemeenteraad stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kan je verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

De concessietermijn start op de datum van overlijden van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 30 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

De bevoegde overheid kan opeenvolgende hernieuwingen toestaan vóór het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van een begunstigde van een bestaande concessie
 • bij de bijzetting van een urne na de beëindiging van de thuisbewaring van elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Vraag de hernieuwing aan via het onderstaand digitaal formulier of bij de dienst Burgerzaken zelf.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Inwoners of gelijkgestelden:

Concessies (excl. kostprijs grafkelder):

 • Kelder of volle grond: 600 euro
 • Columbariumnis: 500 euro
 • Urnenveld: 500 euro

* tarieven voor personen die niet voldoen aan de voorwaarden van inwoners of gelijkgestelden worden verdubbeld

Hernieuwingen zonder bijzetting bij het verstrijken van de termijn:

 • Kelder of volle grond 15 jaar: 300 euro
 • Kelder of volle grond 30 jaar: 600 euro
 • Columbariumnis 15 jaar: 250 euro
 • Columbariumnis 30 jaar: 500 euro
 • Urnenveld 15 jaar: 250 euro
 • Urnenveld 30 jaar: 500 euro

Hernieuwingen met bijzetting vóór het verstrijken van de termijn:

Het tarief voor het verlengen van een concessie na bijzetting wordt vastgesteld volgens de formule (a:b) x c

a = het aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt

b = het totaal aantal jaren van de nieuwe concessie

c = het tarief van de hernieuwing

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.