Collectieve schuldenregeling

Voor wie schulden heeft o.a. inzake consumentenzaken waarbij enkel een gerechtelijke regeling oplossing kan brengen. Niet voor wie de laatste zes maanden zelfstandig was.

De collectieve schuldenregeling kan enkel aangevraagd worden als je kan bewijzen dat je een overmatige schuldenlast hebt, dat je niet in staat bent om op duurzame wijze je schulden te betalen en dat je niet zelf je onvermogen hebt bewerkstelligd. Dat wil zeggen dat je je schulden zeer moeilijk of misschien wel nooit zal kunnen afbetalen en dat je deze situatie niet zelf gezocht hebt.
Om een collectieve schuldenregeling te bekomen moet er een verzoekschrift opgesteld worden voor de arbeidsrechtbank. In het verzoekschrift worden alle schuldeisers opgenomen die er zijn, maar ook alle inkomsten, tegoeden, roerende en onroerende goederen enz. 
De arbeidsrechtbank beslist of je al dan niet toelaatbaar wordt verklaard tot de collectieve schuldenregeling. Dit wil zeggen dat de arbeidsrechter oordeelt of alle voorwaarden voor een collectieve schuldenregeling aanwezig zijn. De rechter duidt dan ook een schuldbemiddelaar aan.
Dit kan het OCMW, een advocaat of een andere erkende instelling zijn. Op dat moment stoppen alle intresten, loonbeslagen of uitvoeringen van de deurwaarder, enz.

De schuldbemiddelaar vraagt bij elke schuldeiser hoeveel er nog dient afbetaald te worden. Deze gegevens verwerkt hij in een minnelijk aanzuiveringsplan. Dit aanzuiveringsplan moet door elke schuldeiser goedgekeurd worden en opnieuw voorgelegd worden aan de rechtbank.
Wanneer niet alle schuldeisers akkoord gaan met het voorgestelde aanzuiveringsplan, bepaalt de arbeidsrechtbank zelf een afbetalingsplan. Dit noemt men dan een gerechtelijk aanzuiveringsplan.

Een collectieve schuldenregeling loopt in principe maximaal vijf jaar, maar er kan daarvan afgeweken worden en er kan na verloop van tijd in bepaalde situaties ook kwijtschelding van de resterende schulden gevraagd worden.