Belasting onbewoonbare, ongeschikte, verwaarloosde of leegstaande gebouwen

De belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 omvat de heffingen voor woningen en/of gebouwen die opgenomen zijn op het gemeentelijk leegstandsregister, het gemeentelijk register van verwaarlozing en de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 maart 2022.
  • 📅 Bekendmaking op 30 maart 2022.

Belasting op onbewoonbare, ongeschikte, verwaarloosde of leegstaande woningen/gebouwen 2020-2025 - gecoördineerde versie