Belasting hinderlijke inrichtingen

De belasting op inrichtingen met een specifieke hinder en/of impact op hun onmiddellijke omgeving voor de aanslagjaren 2020-2025 omvat de belasting op bank- en financieringsinstellingen, brandstofverdeelslangen, masten, pylonen en andere draagconstructies.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2019.

Inrichtingen met specifieke hinder en/of impact863,7 Kb(pdf)