Belasting niet afkoppelen/ zuiveren hemelwater

De belasting op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater, het niet afleveren van een conform keuringsattest en het niet voldoen aan de plicht tot individuele zuivering voor de aanslagjaren 2020-2025 is een belasting:

  1. voor het niet of niet maximaal afkoppelen (niet conform het afkoppelingsplan) van hemelwater volgens de Vlarem-wetgeving bij gebouwen en percelen gelegen in een straat waar een afkoppelingsproject wordt uitgevoerd.
  2. voor het niet maximaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein, zoals opgelegd in de omgevingsvergunning en/of aangeduid op het goedgekeurde plan horende bij de omgevingsvergunning.
  3. bij het vaststellen dat een situatie op privaat terrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem wetgeving betreffende optimale afkoppeling en aansluitplicht.
  4. voor het niet plaatsen van een IBA of het niet ondertekenen van een gebruiksovereenkomst IBA, zoals opgelegd in de voorwaarden van een omgevingsvergunning.
  5. voor het niet afleveren van een keuringsattest van private riolering zoals bepaald in het Algemeen Waterverkoopreglement.
  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2019.
  • 📅 Gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2021.

Niet of niet maximaal afkoppelen hemelwater, niet afleveren conform keuringsattest en het niet voldoen aan de plicht tot individuele zuivering 2020-202553,2 Kb(pdf)