Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit

Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit betreffende de verwerving van de woning en aanpalende gronden gelegen Abeleplein 21-22.

Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit van de gemeenteraad van Poperinge vastgesteld in zitting van 4 juli 2022 houdende de onteigening van onroerende goederen gelegen in de stad Poperinge die bestemd zijn voor de aanleg van een openbaar plein.

Met de voorgestelde onteigening worden volgende kadastrale percelen beoogd te verwerven:

  • Poperinge, 8ste afdeling Sectie E nr 906/T
  • Poperinge, 8ste afdeling Sectie E nr 907/D
  • Poperinge, 8ste afdeling Sectie E nr 887/K

De onteigenende instantie is: Stad Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge

Het definitieve onteigeningsbesluit en haar bijlagen worden, conform artikel 30 van het Vlaams onteigeningsbesluit, overgemaakt aan de te onteigenen partijen.

Het definitief onteigeningsbesluit en diens bijlagen zijn integraal raadpleegbaar op de website van de stad Poperinge (www.poperinge.be).

Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als volgt:

  • hetzij de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit als de kennisgeving aan belanghebbenden wordt voorzien;
  • hetzij de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen.