Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Veranderen van familienaam

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt je, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je voornaam en/of familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
  • er ernstige redenen zijn
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de gevraagde naam jezelf of derden niet kan schaden.

Procedure

Je dient je aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.

Bent je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren te vernieuwen.

Wat meebrengen

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een recent bewijs van verblijfplaats
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
  • een uittreksel uit het strafregister
  • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Je kan die documenten verkrijgen bij de gemeentediensten.

Bedrag

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaal je wanneer je de naamsverandering aanvraagt.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).