Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen.

Voorwaarden

  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen
  • Er zijn geen nabestaanden/erfgenamen die de uitvaart kunnen regelen
  • De eventuele nabestaanden/erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen
  • De eventuele nabestaanden/erfgenamen kunnen de begrafenis niet regelen omwille van sociale, relationele of financiële redenen

Procedure

De aanvraag

De aanvraag dient te gebeuren t.a.v. de dienst burgerzaken en dit binnen de 24 uur na het overlijden en voorafgaand aan de bestelling van de begrafenis bij een begrafenisondernemer.  Indien de behoeftigheid pas tot uiting komt na de begrafenis, dan zal de tussenkomst van de stad beperkt worden tot de tussenkomst zoals voorzien in dit reglement.

Het onderzoek

De beslissing om tussen te komen in de begrafeniskosten, wordt voorafgegaan door een financieel onderzoek van de sociale dienst van het OCMW waarbij de behoeftigheid en andere mogelijkheden (info van mutualiteit, bank,…) worden onderzocht. Hieruit moet onder andere blijken of de overledene al dan niet een behoeftig persoon is, of er beschikbare gelden zijn die kunnen worden aangewend om de kosten te betalen, wat de financiële situatie is, wie de wettelijke erfgenamen zijn, of er een verwerping nalatenschap is,…

De erfgenamen verstrekken correcte en volledige informatie over de financiële situatie van de overledene en leggen alle opgevraagde bewijsstukken van bankbescheiden en andere nuttige gegevens voor aan het OCMW.

Indien de overledene valt onder een voorlopige bewindvoering of collectieve schuldregeling zal de advocaat voorafgaand worden gecontacteerd om de financiële situatie te bekijken.

De beslissing en bestelling van de begrafenis

Een financiële tussenkomst van de stad is slechts mogelijk na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. 

De begrafenisondernemer wordt door de stadsdiensten gecontacteerd en regelt een minimale begrafenis zoals beschreven in het reglement. Een personeelslid van de stad volgt de begrafenisprocedure op.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van je financiële situatie.