RUP Reningelst

In de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Poperinge dd. 21 maart 2019 is de gewenste ruimtelijke structuur voor de buitengebiedkernen uitgeschreven. Zo is ook de beleidsvisie omtrent de woonkern Reningelst opgenomen. De doelstelling van het huidige RUP Reningelst omvat de verdere uitwerking en planologische doorvertaling van de bindende bepalingen met betrekking tot het buitengebied, zoals in de herziening van het GRS geformuleerd.

RUP Procedure:

Fase startnota

Het schepencollege heeft in zitting van11 april 2022 de start-en procesnota van het RUP Reningelst goedgekeurd. Nu volgt een raadplegingsperiode die 60 dagen duurt. Dit is een periode van inspraak. De publieke raadpleging voor dit RUP loopt van 9 mei 2022 tot en met 7 juli 2022.

Infomoment

De startnota wordt toegelicht op dinsdag 17 mei 2022 om 19.30 u. in OC Rookop.  Schrijf je vooraf in via omgevingsdienst@poperinge.be of 057 346 286.

Het verslag van deze vergadering vind je hier: 

Hoe dien je een reactie in tijdens de publieke raadpleging?

Opmerkingen indienen tijdens de raadplegingsperiode kan tot uiterlijk 7 juli 2022 via:

  • e-mail aan omgevingsdienst@poperinge.be
  • een brief t.a.v. het College van burgemeester en schepenen van Poperinge, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge
  • een brief tegen ontvangstbewijs afgeven bij de Omgevingsdienst, Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge

Documenten startnota

De documenten zijn hier digitaal raadpleegbaar:

De documenten zijn ook analoog te raadplegen bij de dienst Omgeving tijdens de periode van de publieke raadpleging.

Fase Scopingnota

Het document is hier digitaal raadpleegbaar: