BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Loterij of tombola

Wat

De wet van 31 december 1851 verbiedt in principe het houden van loterijen en tombola's. Uitzonderingen op dit principe vormen tombola's of loterijen die bestemd zijn voor 'daden van godvruchtigheid of van weldadigheid of voor het openbaar nut'. De wet stelt elke aan het publiek voorgestelde verrichting, waarbij door middel van het lot getracht wordt een winst te verschaffen, gelijk aan een loterij.

De wet bepaalt

 • de loten mogen slechts op het grondgebied van de stad worden uitgegeven (de stad is immers niet bevoegd om toelatingen af te leveren die verder strekken dan zijn stadsgrenzen).
 • de publiciteit voor tombola's mag enkel in de stad en in de plaatselijke dag- en weekbladen, deze reclame moet steeds nauwkeurige inlichtingen verstrekken omtrent het doel van de tombola.
 • de loten mogen niet op de openbare weg en van deur tot deur aangeboden worden.
 • de trekking moet in het openbaar plaatshebben.
 • er moet duidelijk meegedeeld worden waar de prijzen kunnen afgehaald worden en tot wanneer.
 • afrekening van de tombola (bewijs van de aanwending van het batig saldo) moet voorgelegd worden aan het stadsbestuur.
 • de vereniging dient controle toe te laten, aan de ambtenaar die met de plaatselijke controle van het verloop van de verrichtingen zal gelast worden, steeds en ongeacht het aantal en het tijdstip van die controles, alle vereiste inlichtingen moeten verschaft worden).
 • de procureur des konings krijgt afschrift van de vergunning (met het oog op vervolging bij eventuele klachten).

Toelating kan verleend worden

 • Door het college van burgemeester en schepenen, indien de uitgifte van de loten alleen in Poperinge gedaan en aangekondigd wordt en slechts wordt gepubliceerd in de kranten die er worden gedrukt;
 • Door de Bestendige Deputatie van de provincieraad, indien de uitgifte der loten gedaan en aangekondigd wordt in verscheidene gemeenten van de provincie of wordt gepubliceerd in de kranten die er gedrukt worden;
 • Door de regering, indien de uitgifte der loten in meer dan één provincie gedaan en aangekondigd of gepubliceerd wordt.

Toelating vragen

Indien het binnen de gemeente blijft, kan u een schrijven richten aan het college van burgemeester en schepenen met vermelding van de relevante gegevens (wie, wanneer, hoe, doel, ...).

 

Op deze pagina