Warme en zonnige dagen Kermiskaarting BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Antwoord op veel gestelde vragen

1. Vanaf wanneer kan ik mijn dossier indienen?

U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad. Dat is 31 oktober 2016.

2. Tot wanneer kan ik mijn dossier indienen?

De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand, die volgt op de maand waarin het koninklijk besluit dat de ramp officieel erkent, in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Dat is 31 januari 2017.

3. Ik heb geen printer. Kan ik de formulieren en de handleiding (vademecum) ergens verkrijgen?

Ja, aan de infobalie van het stadhuis (of stuur een mailtje naar veiligheid@poperinge.be en we sturen u deze toe).

4. Ik heb geen internet. Wat moet ik doen?

U kan de nodige formulieren en de handleiding (vademecum) verkrijgen aan de infobalie van het stadhuis.

5. Ik heb kort na de storm al een schadeformulier en documentatie bezorgd aan het stadsbestuur. Moet ik dan nu nog een nieuwe aanvraag indienen?

Het schadeformulier dat u kort na de hagelstorm bezorgde, diende om een overzicht te maken van de ernst van de ramp. Op basis van dat overzicht diende het stadsbestuur een aanvraag in bij de federale overheid om de hagelstorm te erkennen als ramp. Nu die erkenning er is, kan u daadwerkelijk een dossier bij het rampenfonds indienen.

6. Kan ik voor meerdere auto’s of huizen een aanvraag indienen?

Met het bijzonder formulier B kan u een aanvraag indienen voor voertuigen voor familiaal gebruik. Gebruik per voertuig een apart formulier. Let op: één enkel voertuig is slechts vergoedbaar per huishouden. (U kan wel een aanvraag indienen voor alle voertuigen – de wagen die na expertise de grootste herstelvergoeding toegekend krijgt, zal weerhouden worden.) Een ‘huishouden’ of ‘gezin’ is een groep mensen die op één adres wonen.

Indien een wagen geheel of gedeeltelijk ingeschreven staat op het bedrijf kan u bijzonder formulier C invullen. U dient hiervoor ook een attest van uw boekhouder in omtrent de verdeling privé – professioneel.

U kan voor meerdere huizen een aanvraag indienen. U moet een bijzonder formulier invullen per "geteisterd complex". Als er bijvoorbeeld waterschade is aan uw huis en aan uw caravan, moet u én voor de woning én voor de caravan een apart formulier A invullen. Elk bijzonder formulier moet het totaal bedrag weergeven van de schade waarop het betrekking heeft.

7. Ik heb al een tussenkomst van mijn verzekering ontvangen. Kan ik nog beroep doen op het rampenfonds?

Ja.

In geval van storm of hagel: in principe komt de verzekeraar tussen, maar u kunt bovendien een dossier indienen bij het Rampenfonds. De vetusteit (sleet), de franchise van 250 EUR en de ¾ van de tussenkomst van de verzekering zullen echter afgetrokken worden van uw schadevergoeding, die miniem kan zijn (of gelijk aan nul). De kans is groot dat u geen tegemoetkoming via het Rampenfonds verkrijgt. 

8. De schade is intussen al hersteld. Is dat een probleem?

U kan nog steeds een dossier indienen als de schade intussen al hersteld is. De aanvraag voor schadevergoeding moet zo gedetailleerd mogelijk zijn. U dient dus ook alle documenten en bewijsstukken (bijvoorbeeld facturen, akten, boekhoudkundige stukken, foto's …) bij de aanvraag te voegen. De bij te voegen documenten zijn vermeld in de samenvattende lijst van de “zo nodig bij te voegen documenten”.

9. Wanneer kan ik een terugbetaling van het rampenfonds ontvangen?

Hierover kunnen wij geen uitspraken doen.

10. Hoe groot is de vergoeding die ik kan ontvangen van het rampenfonds?

Hierover kunnen wij geen uitspraken doen.

11. Kan ik best eerst nog even mijn verzekeringsagent contacteren?

Ja, dat kan u doen.

12. Kan ik een aanvraag indienen voor een serre of een tuinhuis?

Ja, met bijzonder formulier A. Let op: u moet een apart formulier invullen per beschadigd gebouw, bv. één voor uw huis, één voor uw caravan, één voor uw tuinhuis.

Ook voor landbouwers moet schade aan serres met bijzonder formulier A doorgegeven worden. De inhoud van serres kunnen landbouwers met het bijzonder formulier D doorgeven.

13. De eigenaar van de getroffen goederen is intussen overleden. Wat nu?

In principe moet de aanvraag nu ingediend worden door alle erfgenamen samen. Hier kunnen ook de regels van de volmacht worden toegepast zoals die gelden in geval de goederen aan meerdere personen samen in eigendom toebehoren. In dit geval neemt u best contact op met het Rampenfonds.

14. U bent samen met andere personen eigenaar van het beschadigde goed. Hoe moet u een aanvraag invullen?

 • ofwel kan elk van de eigenaars een aanvraag indienen voor zijn persoonlijk aandeel;
 • ofwel kunnen alle eigenaars gezamenlijk hun schade aangeven op dezelfde formulieren en allemaal samen deze formulieren ondertekenen;
 • ofwel dient slechts één van de eigenaars een aanvraag in. Die persoon doet de aanvraag dus in naam van alle anderen, en ondertekent alleen alle formulieren.

Om te bewijzen dat hij de aanvraag in naam van alle eigenaars doet, moet er een volmacht bij het dossier gevoegd worden. In dit geval neemt u best contact op met het Rampenfonds.

15. Wat is het verschil tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon?

Een natuurlijk persoon is een individuele burger. Een rechtspersoon is een wettelijk erkende vereniging of vennootschap, bv. vzw, bvba, nv, coöperatieve ...

16. Ik huur een woning. Moet ik een aanvraag indienen, of mijn huisbaas?

In principe moet de persoon die eigenaar was van de goederen, op de dag dat ze door de ramp werden beschadigd, de aanvraag indienen.

17. Mijn wagen is beschadigd (bv. schade aan carrosserie, ruiten, lichten …). Wat moet ik doen?

Natuurlijke personen(particulier of éénmanszaak)

Rechtspersonen (vzw, bvba, nv …)

Formulieren:

 • Algemeen formulier Natuurlijke Personen
 • Bijzonder formulier B
 • (Bijzonder formulier C indien de wagen geheel ingeschreven staat op het bedrijf)
 • (Bijzonder formulier B én C indien de wagen gedeeltelijk ingeschreven staat op het bedrijf – gebruik voor zowel privé als bedrijf + attest bijvoegen van boekhouder met vermelding van het gebruikerspercentage voor privé en bedrijf)

Formulieren:

 • Algemeen formulier Rechtspersonen
 • Bijzonder formulier C

Toe te voegen documenten:

 • Attest gezinssamenstelling (op datum van de ramp!)
 • Kopie huwelijkscontract (indien van toepassing)
 • Kopie inschrijvingsbewijs (ev. op te vragen bij DIV)
 • Kopie verzekeringspolis
 • Attest van verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst
 • Gedetailleerde omschrijving en raming van de schade (offerte)
 • Bewijsstukken (foto’s)
 • Factuur van reeds uitgevoerde werken

Toe te voegen documenten:

 • Statuten en eventuele wijzigingen
 • Kopie inschrijvingsbewijs (ev. op te vragen bij DIV)
 • Kopie verzekeringspolis
 • Attest van verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst
 • Gedetailleerde omschrijving en raming van de schade (offerte)
 • Bewijsstukken (foto’s)
 • Factuur van reeds uitgevoerde werken

18. Wie dient de aanvraag in bij een leasingwagen?

 • Huurovereenkomst bevat geen mogelijkheid voor klant om wagen te kopen op het einde van de huur: leasingmaatschappij dient het dossier in
 • Huurovereenkomst bevat wel mogelijkheid voor klant om wagen te kopen op het einde van de huur: leasingnemer dient het dossier in

19. Welk formulier moet ik invullen voor mijn caravan of mobilhome?

Voor een caravan kiest u bijzonder formulier A.

Voor een mobilhome kiest u bijzonder formulier B.

20. Kan ik voor lichamelijke ‘schade’ (bv. snijwonden) een aanvraag tot tussenkomst indienen?

Neen. U kan eventueel informeren bij uw persoonlijke ziekteverzekering.

21. Wat zijn de stappen die worden genomen na het indienen van mijn dossier?

 • De aanvraag tot schadevergoeding wordt onderzocht door de provinciegouverneur.
 • De expert stelt een verslag op (officiële vaststelling van de schade), dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding.
 • Als de gouverneur beslist dat u recht hebt op een financiële tussenkomst, preciseert hij in zijn beslissing het bedrag van de betaalbare vergoeding.

22. Mijn brandverzekering is al tussengekomen voor de geleden schade. Kan ik enkel voor de franchise een aanvraag tot tussenkomst indienen?

Neen.

23. Ik heb destijds geen beroep gedaan op mijn brandverzekering voor lichte schade. Nu heb ik me bedacht en wil ik toch een aantal zaken aangeven aan het rampenfonds. Kan dat?

Om schade aan te geven moet u eerst contact opnemen met uw brandverzekering.

24. Kan ik een aanvraag indienen voor schade aan mijn tuinmeubelen?

Als schade aan tuinmeubelen niet gedekt wordt door uw brandverzekering, kan u hiervoor bij het rampenfonds nog een aanvraag indienen.