BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Rampenfonds

Als gevolg van de 6e staatshervorming is het rampenfonds een bevoegdheid geworden van de gewesten.

 • Rampen die zich voordoen vanaf 1 juli 2014 zijn een bevoegdheid van de Vlaamse overheid
 • Rampen die zich voordeden vóór 1 juli 2014 blijven een federale bevoegdheid.


Er is een verschil tussen een algemene ramp en een landbouwramp.

 • Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door één of meerdere natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende-, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen.
 • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is en er aanzienlijke en algemene vernielingen van landbouwgronden, -teelten of -oogsten zijn als gevolg van een uitzonderlijk natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) of een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen.

Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Deze verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

 • overstroming
 • overlopen of opstuwen van openbare riolen
 • terreinverschuiving of –verzakking
 • aardbeving

U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht. Enkel in speciale gevallen kan men nog beroep doen op het Vlaams Rampenfonds:

 • voor goederen die geen eenvoudig risico zijn
 • voor goederen die in principe van verzekeringsdekking uitgesloten zijn:
 • de niet binnengehaalde oogsten
 • de levende veestapel buiten het gebouw
 • de bodem
 • de teelten
 • de bosaanplantingen
 • voor goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen)
 • voor de openbare domeingoederen

Meer informatie is terug te vinden op de website van het Vlaamse Rampenfonds.

 
Onweer

Op deze pagina

Aanverwante Info