Wespen Warme en zonnige dagen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Geurhinder

VERBRANDEN, KACHELS, TERRASHAARDEN, ... DIOXINES

Overdosis dioxine

Het opstoken van afvalstoffen is een van de belangrijkste bronnen van dioxines in Vlaanderen. Verantwoordelijk voor de hoogste dioxine-uitstoten is het verbranden van: verpakkingsafval, PVC-flessen, alles wat met een PVC-laag bedekt is, geverfd en gevernist hout, verlijmde spaander- en vezelplaten, hout dat brandvertragende middelen bevat, papier en karton.

Hinder naar de omgeving: verbranden van afval mag niet

Het verbranden van afval (ook groenafval en snoeihout) is al geruime tijd verboden, maar gebeurt spijtig genoeg nog zeer regelmatig. Het verbranden van afval in open vuurtjes heeft echter zeer nadelige effecten op de omgeving. Omwonenden worden niet alleen gehinderd door de geur- en rookoverlast, maar de rook brengt ook schade toe aan de buurtbewoners en de stoker zelf.

Ook het gebruik van een allesbrander om afval te verbranden heeft zeer nadelige gevolgen voor de omgeving en de omwonenden. De naam allesbrander is bovendien slecht gekozen. Dit betekent NIET dat er zomaar ‘alles ‘kan in verbrand worden, wel dat er slechts verschillende soorten vaste brandstoffen zoals hout en kolen in verbrand kunnen worden.

Bij het verbranden van afval komen stoffen vrij die irritaties veroorzaken van ogen, neus, keel en hoofdpijn. Blootstelling aan verbrandingsgassen kan tevens ook vermoeidheid, misselijkheid, longproblemen, aangeboren afwijkingen, kanker, hartproblemen, e.d. veroorzaken. Gevoelige groepen zoals zwangere vrouwen, ouderen, kinderen, personen met astma en longpatiënten lopen de grootste gezondheidsrisico's. Bovendien kunnen de buurtbewoners hun huis onvoldoende verluchten of de te drogen was niet buitenhangen door de doordringende geur die blijft hangen in de was.

Bij het verbranden van afval komen volgende schadelijke stoffen vrij die ons leefmilieu aantasten:

 • As, roet en fijn stof vormen samen een nevel en verminderen de zichtbaarheid en maken de omgeving zoals gebouwen, auto's en wasgoed vuil. Bovendien vormen as, roet en fijn stof specifieke gezondheidsrisico's.
 • Dioxines slaan neer op planten, die daarna worden opgegeten door mensen of dieren die de dioxines opslaan in hun vetweefsel. Dioxines zijn kankerverwekkend en verstoren de voorplanting, de groei, het afweersysteem en de neurologische functies.
 • Koolstofdioxide (CO2) veroorzaakt bij hogere concentratie gezondheidseffecten zoals versnelde ademhaling, verhoogde transpiratie, hoofdpijn en duizeligheid. Bovendien draagt CO2 bij tot het broeikaseffect.
 • Koolstofmonoxide (CO) is een onzichtbaar, reukloos en gevaarlijk gas wat tot bewusteloosheid kan leiden en soms zelfs met de dood tot gevolg. In het buitenmilieu draagt de door de verbranding geproduceerde CO bij aan het broeikaseffect, de verzuring en de vorming van ozon.
 • Ozon draagt eveneens bij aan het broeikaseffect en de verzuring. De fotochemische ozon die wordt gevormd bij de afvalverbranding is schadelijk voor de mens en het milieu en veroorzaakt neus- en keelirritaties, een verlaging van de longcapaciteit, ontstekingen en een overgevoeligheid van de luchtwegen.
 • Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) afkomstig van verbranding van afvalstoffen komen via het milieu in de voedselketen of via inademing in het lichaam terecht. Sommige PAK's zijn gekend voor hun kankerverwekkende en mutagene eigenschappen. Mutagenen zijn factoren die schade aan het erfelijke materiaal toebrengen. PAK's kunnen de hormoonhuishouding, de voortplanting en het menselijk afweersysteem ernstig verstoren.
 • Stikstofoxiden zoals stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxine (NO2). NO is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas dat op zich weinig toxisch is. NO2 dringt diep in de luchtwegen door waar het reageert met water en salpeterzuur vormt, wat sterk prikkelend werkt en ontsteking van de luchtwegen veroorzaakt. In het ergste geval wordt longoedeem veroorzaakt wat dodelijk kan zijn.
 • Zware metalen zoals lood, cadmium, kwik, chroom en arseen komen vrij wanneer afval zoals kranten, reclamefolders of behandeld hout wordt verbrand. Zware metalen brengen veel gezondheidseffecten met zich mee.
 • Zwaveldioxide (SO2) veroorzaakt neusloop, hoesten en pijn aan de ogen. Langdurige blootstelling veroorzaakt een verminderde longfunctie, bronchitis en emfyseem.

Verwijzing naar de industrie: deze vlieger gaat niet op!

Vaak wijzen mensen die afval verbranden er op dat "hun afval anders toch ook maar verbrand wordt". Deze redenering gaat ook niet op want de verbrandingsinstallaties zijn voorzien van een zeer uitgebreid en duur filtersysteem, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen minimaal is. Bovendien wordt hier op hogere temperaturen verbrand en onder streng gecontroleerde omstandigheden. Uit onderzoek blijkt dat één vuurtje tot zo'n 5000 keer meer schadelijke stoffen kan uitstoten dan de norm voor verbrandingsinstallaties. Dit cijfer stemt hopelijk de meest verstokte stoker tot nadenken!

Breng daarom je afval naar één van de recyclageparken of laat het ophalen door de huisvuilophaaldienst. Zo riskeer je geen boete en neem je jouw verantwoordelijkheid voor de gezondheid van jezelf en je omgeving! Dus...stook je gezondheid niet op!!

Tips voor een goed gebruik van uw kachel, open haard of terrashaard

Een hout- of kolenkachel, een open haard, ... Gezellig warm, en vaak nog voordelig ook. Als je op de juiste manier stookt tenminste. Je gezondheid zal er wel bij varen, en je bespaart je buren veel rook- en geurhinder. Ongeschikte brandstoffen en verkeerde stookgewoontes zijn immers een belangrijke bron van vervuiling. Door verstandig stoken haal je ook veel meer warmte uit uw vuur. Het is een kleine moeite om je kachel of haard veilig en milieuvriendelijk te houden. 

 •  Maak enkel gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen. Vochtig of behandeld hout is bijvoorbeeld sterk vervuilend. Afval is helemaal uit den boze en zorgt voor heel schadelijke uitstoot. Ook krantenpapier veroorzaakt schadelijke emissies omdat het drukinkt bevat. Het vuur veilig en milieuvriendelijk aanmaken doe je het best met natuurlijke aanmaakblokjes of kleine houtjes, niet met proppen krantenpapier. Doe het zeker nooit met vloeistoffen zoals brandspiritus! Je loopt dan immers het risico op woningbrand of ontploffing!
 • Let erop dat je schoorsteen goed trekt. De schoorsteen voert verbrandingsgassen en deeltjes af naar buiten en zuigt lucht aan uit uw woning. Het is daarom erg belangrijk dat je schoorsteen de juiste diameter en lengte heeft. De leverancier van uw verwarmingstoestel kan u precies vertellen hoe groot die moet zijn. Een schoorsteen met een te grote of te kleine diameter trekt slecht en vergroot het risico op schoorsteenbrand.
 • Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat. Voorzie voor voldoende aanvoer van verse buitenlucht, bijvoorbeeld via een ventilatierooster. Als je dat niet doet, wordt de luchtdruk in de kamer lager dan in de schoorsteen en krijg je rookterugslag: bij het openen van je kachel komt de rook de kamer binnen. Bij een open haard is dat zelfs voortdurend. Dat effect doet zich ook vaak voor als elders in huis een afzuigkap of een ventilator draait, omdat daardoor nog meer binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd.
 • Alleen schoon droog hout dat gekloofd anderhalf tot 2 jaar onder een afdak is gedroogd, is geschikt voor haard of kachel. Dek het hout niet af met plastic, want dat belemmert het droogproces. Sloophout, behandeld hout, multiplex en spaanplaat zijn niet geschikt. Ze kunnen een hoge concentratie aan chloorverbindingen en zware metalen bevatten en veroorzaken daardoor bij verbranding een grote uitstoot van schadelijke stoffen. Naast hout of kolen kun je ook hout-, bruinkool-, of zaagselparaffine-briketten stoken. Houtbriketten zijn zeer milieuvriendelijk, zolang je ze maar droog bewaart.
 • Je kunt eenvoudig zelf nagaan of je goed stookt: er moet kleurloze of witte rook uit de schoorsteen komen. Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft aan dat je verkeerd bezig bent. Meestal helpt het als je gewoon de luchttoevoer wat verder openzet.
 

Op deze pagina