BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPís)

Een RUP vervangt het gewestplan.

In ons grondgebied zijn er gemeentelijke en provinciale RUP’s van toepassing.