Wespen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Ruimtelijke of bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een plan met voorschriften waaraan je aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden getoetst.

Deze voorschriften gaan over o.a. de toegelaten functies, bouwhoogtes, bouwdieptes, afstanden tot perceelsgrenzen,….

We onderscheiden :

  • Gewestplannen op Vlaams niveau
  • Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) op gemeentelijk niveau
  • Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau

Daarnaast is er ook een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.