BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

MER en screeningsnota

Hier vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken voor Milieueffectenrapporten, plan-MER's en MER-screeningsnota’s. Ook de info over de procedures voor het indienen van bezwaren en opmerkingen staat hier.

Publieke inspraak over het Plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Publieke inspraak van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019.

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. U kunt de nota ook inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar de website
www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.

 

Meer Info & bijlagen

aankondiging plan-MER stroomgebiedbeheerplannen 2021-2027 - 27 Kb aankondiging plan-MER stroomgebiedbeheerplannen 2021-2027 27 Kb
Plan-MER milieubeoordeling stroomgebiedbeheerplannen - 565 Kb Plan-MER milieubeoordeling stroomgebiedbeheerplannen 565 Kb