BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gemeenschapswachten


Hoe te herkennen?

De gemeenschapswachten dragen een paars uniform, een herkenningsteken en een identificatiekaart met daarop hun naam alsook de naam van de stad.

Wie zijn ze?

De gemeenschapswachten maken deel uit van de dispositieven die ingesteld worden om het veiligheidsgevoel en de levenskwaliteit van de burgers te verhogen door een zichtbare aanwezigheid in de openbare plaatsen.

Hoe kunnen ze mij helpen?

  • De gemeenschapswachten sensibiliseren het publiek aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie (verspreiden van folders, informatiesessies, enz.).
  • Zij informeren de politie en de bevoegde gemeentelijke diensten over problemen op vlak van veiligheid, milieu en wegennet.
  • Zij kunnen geen processen-verbaal opstellen inzake verkeer, maar informeren automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en sensibiliseren hen de wegcode na te leven.
  • De gemeenschapswachten zijn gemachtigde toezichthouders die toezien op de veiligheid in de omgeving van de scholen en kinderen helpen bij het veilig oversteken.
  • Zij zijn aanwezig bij culturele evenementen en feesten georganiseerd door de stad.
  • Sommige gemeenschapswachten worden ook 'vaststellers' genoemd omdat zij inbreuken op de gemeentelijke reglementen kunnen vaststellen die het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties (ijv. sluikstort, graffiti, enz.) of van retributies (bijv. parkeermeters, ...).

Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet?

  • De gemeenschapswachten mogen geen enkel dwangmiddel uitoefenen. Zij mogen je enkel verzoeken je gedrag aan te passen, maar hebben geen enkel dwangtoezicht. Hun rol is hoofdzakelijk preventief, informatief en gemoedelijk.
  • Als iemand een feit heeft gepleegd dat aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie, kunnen de gemeenschapswachten-vaststellers (herkenbaar aan het embleem op de mouw en aan de vermelding op de badge), voor het opstellen van hun verslag, deze persoon naar zijn identiteitskaart vragen.
 
Logo gemeenschapswachten

Op deze pagina

Aanverwante Info