BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Adviescommissie voor Milieu en Natuur (MINA-raad)

De MINA-raad staat voor Stedelijke Adviescommissie voor Milieu en Natuur Poperinge. Deze adviseert het stadsbestuur bij alle materies die met milieu en natuur te maken hebben.

Doelstellingen

De milieuraad heeft volgende doelstellingen:

  • Overleg plegen, advies uitbrengen en initiatieven nemen met betrekking tot de diverse facetten van het leefmilieu in Poperinge;
  • De inspraak van de burger in het leefmilieubeleid organiseren en bevorderen;
  • De samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu;
  • Aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief adveis verlenen of voorstellen doen over het stedelijk leefmilieu.
 

Nuttige adressen

Mina-raad (stedelijke adviescommissie voor milieu
De Volkstuin Krombeke  
JNM  
Parmentier nele Mail
De Jagersvink  
VELT-WESTLAND   Mail
De Ware Vogelvrienden
Compostmeesters   Mail
Wildbeheerseenheden  
De Volkstuin Poperinge   Mail
Natuurpunt Poperinge-Vleteren  
De Westerbie