BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Socio-economische vergunning

De procedure

1. De vereenvoudigde procedure

Een bestaande voorheen reeds socio-economisch vergunde handelsvestiging kan bij een beperkte uitbreiding of bij een beperkte verhuis, gebruikmaken van de vereenvoudigde procedure, deze procedure bestaat uit een voorafgaande verklaring gericht aan de stad Poperinge  waar de vestiging ligt. .

Deze voorafgaande verklaring kan gebeuren via het document voorafgaande verklaring bij beperkte uitbreiding en of verhuis (bijlage)

De uitbreiding

De uitbreiding zoals bedoeld binnen de vereenvoudigde procedure mag niet meer bedragen dan 20 % van de voorheen vergunde nettoverkoopoppervlakte met een maximum van 300 m².

De verhuis

De verhuis zoals bedoeld binnen de vereenvoudigde procedure moet plaatsvinden binnen binnen Poperinge en binnen een straal van 1000 meter van de bestaande vergunde inplanting.

2. De procedure voor handelsvestigingen tussen 400 en 1000 m²

Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de stad Poperinge autonoom over de toekenning van de machtiging. De stad is ertoe gehouden een afschrift van het dossier evenals van haar beslissing, over te maken aan het secretariaat van het NSECD dat belast wordt met de archivering van de aanvraag.

De aanvraag wordt ingediend via het formulier SE1 (bijlage), wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid of via het SE2 formulier (bijlage) wanneer het te vergunnen project een handelsgeheel betreft bestaande uit meerdere vestigingen. De totaliteit van de individuele nettoverkoopoppervlakte van de diverse eenheden bepaalt de te volgen procedure. Voormeld aanvraagformulier wordt vergezeld van een socio-economische studie waarvan de inhoud de elementen dient te bevatten zoals vermeld in de bijlage gehecht aan voormelde aanvraagformulieren.

Bij ontvangst van het dossier wordt door de gemeente een ontvangstbewijs afgeleverd.

Dit ontvangstbewijs bepaalt de start van de termijnen zoals vastgelegd in de wet. Zo beschikt de gemeente over een termijn van 50 dagen om haar beslissing aan de aanvrager en aan het NSECD bekend te maken. Bij ontvangst van een “onvolledig dossier” wordt de aanvrager, via een aangetekend schrijven vanwege het college van burgemeester en schepenen, verzocht zijn dossier te vervolledigen. Voormelde termijn wordt geschorst tot ontvangst van de gevraagde stukken.

2. De procedure voor handelsvestigingen meer dan 1000 m²

In handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² , dient het college van burgemeester en schepenen, voorafgaandelijk aan haar beslissing, het advies in te winnen van het NSECD.

 

Meer Info & bijlagen

Voorafgaande verklaring voor uitbreidings- of verhuisproject - 11 Kb Voorafgaande verklaring voor uitbreidings- of verhuisproject 11 Kb
Aanvraag socio-economisch dossier SE.1 - 321 Kb Aanvraag socio-economisch dossier SE.1 321 Kb
Aanvraag socio-economisch dossier SE.2 - 356 Kb Aanvraag socio-economisch dossier SE.2 356 Kb