BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Sociaal tarief gas & elektriciteit

Wat?

Het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit is een gunstiger tarief dan je normaal zou betalen aan je energieleverancier. Het wordt toegekend aan personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën.

Bij alle energieleveranciers of netbeheerders is de sociale maximumprijs dezelfde. Elke leverancier of netbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te kennen als je er recht op hebt.  Indien je m.a.w. geniet van het sociaal tarief, hoef je niet te veranderen van energieleverancier.

Wie komt in aanmerking ?

Het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit is van toepassing voor personen of gezinnen die tot één van de volgende categorieën behoren:

 • Personen met een handicap die genieten van:
  • een tegemoetkoming aan personen met een beperking op basis van minstens 65% arbeidsongeschiktheid;
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
  • een integratietegemoetkoming;
  • een zorgbudget voor ouderen in een zorgnood.
 • Kinderen die getroffen zijn door lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% waarvoor je een bijkomende kinderbijslag ontvangt.
 • Ouderen die een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen.
 • Personen die financiële steun ontvangen van het OCMW (leefloon, financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon of een voorschot op een tegemoetkoming).
 • Sociale huurders van een appartement in een gebouw waarvan de verwarming op aardgas een gemeenschappelijke installatie is. De woningen dienen verhuurd te worden voor sociale doeleinden door een sociale huisvestigingsmaatschappij. Het sociaal tarief is enkel van toepassing op aardgas.

De sociale maximumprijs geldt niet voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan jouw domicilieadres);
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten;
 • en occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen. 

 

Hoe aanvragen ?

In principe wordt de sociale maximumprijs automatisch toegekend en hoef je zelf geen attest meer aan te leveren aan jouw energieleverancier. Dit attest wordt immers automatisch door de FOD Economie doorgestuurd. Toch zijn er in de praktijk soms nog problemen met de automatische toekenning, waardoor je zelf nog een attest moet toesturen.

Denk je in aanmerking te komen voor het sociaal tarief, maar heb je het nog niet verkregen? Kom dan langs bij de dienst Welzijn in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge.

 

Nuttige Links

Pensioen 
Federale Pensioendienst (ambtenaren en ander werknemers) 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

Nuttige Links

Senioren 
Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 
Meldpunt ouderenmishandeling 
Seniorennet 
Vlaamse ouderenraad 
West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (W.O.A.S.) 
Praktische gids 'Zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen' (Koning Boudewijnstichting) 
Toegankelijke vakantieverblijven (Toerisme Vlaanderen)