BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Stookoliepremie

Wat?

Het Sociaal Verwarmingsfonds werd opgericht om gezinnen met een beperkt inkomen financieel te ondersteunen bij de aankoop van verwarmingsbrandstoffen. Het komt voor een deel tussen in de betaling van de brandstoffactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Brandstoffen die in aanmerking komen voor de verwarmingstoelage zijn:

  • huisbrandolie (stookolie/mazout) in bulk voor het vullen van je brandstoftank;
  • huisbrandolie of lamppetroleum (c) gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10 liter) aan de pomp;
  • propaangas (petroleumgas) in bulk voor het vullen van je propaangastank;
  • geen aardgas of gas in flessen (propaan-, butaangas).

Wie komt in aanmerking

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (bijvoorbeeld Omniostatuut) en met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk aan 18.363,39 euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste*.
  • Categorie 2: huishoudens met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.363,39euro, verhoogd met 3.399,56euro per persoon ten laste*. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x 3) van de onroerende goederen buiten je gezinswoning.
  • Categorie 3: Personen met schuldoverlast, die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

*Een persoon ten laste is een lid van het huishouden met een netto jaarinkomen (zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen) dat lager is dan 3.200 euro.

Hoe aanvragen ?

Indien je denkt recht te hebben op dit voordeel, neem dan contact op met het Sociaal Huis, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge. Zij zullen nagaan of aan de voorwaarden voldoet om te genieten van de stookoliepremie.

 

 

Nuttige Links

Pensioen 
Federale Pensioendienst (ambtenaren en ander werknemers) 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

Nuttige Links

Senioren 
Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 
Meldpunt ouderenmishandeling 
Seniorennet 
Vlaamse ouderenraad 
West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (W.O.A.S.) 
Praktische gids 'Zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen' (Koning Boudewijnstichting) 
Toegankelijke vakantieverblijven (Toerisme Vlaanderen)