BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Praktische regelingen

Teraardebestelling

De teraardebestelling dient te gebeuren binnen de tien dagen na het overlijden, de dag van het overlijden niet meegerekend.

Voor personen ingeschreven in een andere gemeente, maar in Poperinge overleden, dient een attest in verband met de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling (lijk begraven, as begraven, as bijzetten in het columbarium of as verstrooien) voorgelegd te worden. Bedoeld attest wordt afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene.

Inlichtingen in verband met grondvergunningen, lijkenvervoer, begravingen, ontgravingen en plaatsen van graftekens kunnen genomen worden bij het loket Burgerlijke Stand op de dienst Burgerzaken.

Crematie
Naast de gewone begrafenis bestaat ook de mogelijkheid tot crematie. De keuze tussen begrafenis en crematie is een zuiver persoonlijke aangelegenheid. Iedereen kan haar of zijn keuze met een eigenhandig geschreven verklaring laten vastleggen bij het loket Burgerlijke Stand op de dienst Burgerzaken.

Erfrechtverklaring en Akte van Bekendheid
De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is sinds 29 mei 2009 afgeschaft.  Sindsdien zijn de 'verklaring van erfrecht' (opgemaakt door het gemeentebestuur bij minieme bedragen) en de 'akte van bekendheid' (opgemaakt door de Vrederechter) niet meer geldig voor de deblokkering.

Artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat tot deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene kan worden overgegaan op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor.  U kan hiervoor terecht bij het kantoor van de registratie: Arsenaalstraat 4A. 8900 Ieper. Tel, 0257/82500. Fax, 0257/97834. E-mail, rzsj.registratie.ieper@minfin.fed.be. Openingsuren, 8 uur tot 12 uur.

Wetgeving:

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/deblokkeren_van_bankrekeningen/

http://www.belgium.be/nl/belastingen/nalatenschap/

Overlevingspensioen
Een aanvraag voor overlevingspensioen kan tijdens de kantooruren gebeuren bij het loket Welzijn in het Sociaal Huis. Indien de pensioenuitkeringen op zich laten wachten en hierdoor financiële moeilijkheden veroorzaken, kan het OCMW voorschotten verlenen.

 

Op deze pagina

Aanverwante Info