BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Huwelijk aangeven

Wat? 

 • De huwelijksaangifte is de aangifte van het geplande huwelijk bij de dienst Burgerlijke Stand.   

Wie?

 • Om te huwen moeten beide partijen meerderjarig zijn. De jeugdrechtbank kan ontheffing van de leeftijdsvereiste verlenen. Een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn.
 • De aangifte gebeurt persoonlijk door de aanstaande echtgenoten. De aangifte gebeurt ofwel door beide partners samen ofwel door één van de partners (in het bezit van een echtverklaarde volmacht van de partner).   

Wanneer?

 • De huwelijksaangifte vindt ten vroegste zes maanden en ten laatste twee weken voor het huwelijk plaats.  

Hoe?

 • Kom tijdens de openingsuren naar het loket Burgerlijke Stand op de dienst Burgerzaken in het administratief centrum, te bereiken via de binnenkoer van het stadhuis. 

Wat breng je mee?

 • de beide identiteitskaarten,
 • eventueel een gelegaliseerde authentieke volmacht indien één van beide echtgenoten niet aanwezig kan zijn bij de aangifte van het huwelijk,
 • een voor eensluidend verklaard afschrift van een buitenlandse akte van geboorte (gelegaliseerd of voorzien van een apostille),
 • een getuigschrift van woonst, indien de echtgeno(o)t(e) niet is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister (gelegaliseerd of voorzien van een apostille),
 • een nationaliteitsbewijs, indien de echtgeno(o)t(e) niet is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister (gelegaliseerd of voorzien van een apostille),
 • Indien het laatste huwelijk niet werd voltrokken voor een Belgische Ambtenaar van de Burgerlijke Stand moet eventueel het bewijs van ontbinding van een vorig huwelijk dat afgesloten werd voor een buitenlandse overheid of een uittreksel van de buitenlandse overlijdensakte van de overleden echtgeno(o)t(e) worden voorgelegd.
 • Indien de echtgeno(o)t(e) niet de Belgische nationaliteit bezit en nog ongehuwd is, moet een bewijs van ongehuwde staat worden voorgelegd.

Voor vreemdelingen is eveneens een authentiek document nodig waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan: onder meer de zogenaamde wetscertificaten die de ambtenaar van de Burgerlijke Stand moeten toelaten na te gaan of er is voldaan aan de door het toepasselijk recht gestelde voorwaarden om in het huwelijk te mogen treden (een zogenaamd “certificat de coutûme”).

Alle voor te leggen documenten mogen niet ouder zijn dan 1 jaar en de documenten die door een buitenlandse overheid werden afgeleverd moeten ofwel gelegaliseerd worden ofwel voorzien zijn van een apostille. Alle buitenlandse documenten moeten eveneens vertaald zijn door een beëdigd vertaler in het Nederlands. Meer informatie inzake legalisaties of apostille kan men terugvinden op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken of bij het loket Burgerlijke Stand op de dienst Burgerzaken.  

Attesten werkverlet?

 • Attesten werkverlet (voor de werkgever) kan men aanvragen bij het loket Burgerlijke Stand op de dienst Burgerzaken. Deze attesten worden gratis afgeleverd.   

Kostprijs?

 • Deze procedure is gratis.
 

Op deze pagina

Aanverwante Info