BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Geboorte aangeven

Waar aangeven?

 • De aangifte van geboorte doe je persoonlijk aan het loket Burgerlijke Stand op de dienst Burgerzaken van de geboorteplaats.

Wanneer doe je aangifte?

 • Binnen de 15 kalenderdagen (geboortedag niet inbegrepen).
 • Is de 15e dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

Wie doet de aangifte?

 • Enkel de wettige ouders kunnen de geboorte aangeven.
 • Het is mogelijk het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval moeten beide ouders aanwezig zijn.
 • Zijn de ouders gehuwd, dan is dit één van beiden of beiden samen.
 • Is de baby erkend vóór de geboorte: idem als voor gehuwden.

Wat moet je meebrengen?

 • het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw.
 • de identiteitskaarten van de aangevers.
 • indien je gehuwd bent je trouwboekje.

Na de aangifte krijg je:

 • een attest voor het kinderbijslagfonds.
 • een attest voor het ziekenfonds.
 • 3 attesten “inlichtingen uit het register van de geboorteakten”.
 • de vaccinatiedocumenten.

Wat indien er geen aangifte is gebeurd?

 • Laat je na de aangifte binnen de gestelde termijn te doen, dan verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 3 werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn, de persoon die hem van de bevalling heeft kennisgegeven.
 • Dit is de persoon die de leiding heeft van het ziekenhuis of de geneesheer, resp. de vroedvrouw of andere personen die bij de bevalling aanwezig waren als de bevalling niet in een ziekenhuis plaats had.
 • Die persoon beschikt slechts over 3 dagen (geen werkdagen) om de aangifte te doen.

Kennisgeving van de geboorte door het gemeentebestuur

 • Het gemeentebestuur van de geboorteplaats stuurt een bericht aan de verblijfplaats van de moeder (het kind moet immers in de bevolkingsregisters van die gemeente worden ingeschreven). 
 

Op deze pagina

Aanverwante Info