Wespen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Bestuursdocumenten inkijken: enkele principes

Het is mogelijk om een document van een overheid in te kijken. Bijvoorbeeld een milieuvergunning van een bedrijf, een dossier van de aanleg van een verkaveling.

Dit kan, omdat voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kunt ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar (tijdens de kantooruren). Hierop zijn echter uitzonderingen:

  • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister.
  • Dossiers over personen en personeel.
  • Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet.
  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden (bv. de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen).

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar gemaakt mag worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie in het document is opgenomen. Wel moet de overheid in detail motiveren waarom ze je aanvraag afwijst.

Wie tegen een besluit van een orgaan van de stad, het OCMW of het AGB De Kouter klacht wil indienen bij de toezichthoudende overheid kan terecht op deze site.