Milieueffectenrapportering (MER) van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start in 2023. Het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027 bepaalt de Vlaamse invulling van dit beleid.

De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. De Vlaamse Regering keurde het plan op 17 maart 2023 goed.

De opmaak van dit Vlaams GLB-plan werd begeleid door een milieu-effectenrapportage (m.e.r.), met daarbij ook een passende beoordeling (plan-MER, met kenmerk PLMER-272).

In een eerste stap werd de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uitgewerkt tot een ontwerp-MER. De periode van de terinzagelegging van de kennisgeving liep van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021. Op basis van de ontvangen adviezen werden richtlijnen opgesteld voor de verdere opmaak van de plan-MER. 

In een tweede stap ging het plan-MER in openbaar onderzoek op 14 januari 2022. Dit openbaar onderzoek liep parallel met de finalisering van de eerste versie van het Vlaams GLB Strategisch Plan en de indiening ervan bij de Europese Commissie.

De aangrenzende regio’s en lidstaten werden op de hoogte gebracht van de m.e.r. procedure, maar wilden deze procedure niet uitbreiden naar hun grondgebied.

Kennisgeving MER

De periode van de terinzagelegging van de kennisgeving liep van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021. De studie kan je hieronder digitaal raadplegen. Alle ingediende opmerkingen werden achteraf verwerkt.

Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027 (14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022)

In overeenstemming met artikel 4.2.11 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) werd een openbaar onderzoek voor het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022. 
 
De adviezen vanuit het openbaar onderzoek en van de adviserende instanties werden onderzocht. In de bijlage 2 bij het finale Strategische MER staat hoe men met de adviezen op de MER is omgegaan. De toelichting van hoe is omgegaan met de adviezen met betrekking tot het GLB-plan zelf, kan je hieronder raadplegen.

Met de ontvangen adviezen en de observaties van de Europese Commissie op de eerste versie, werd het GLB Strategisch Plan verder bijgestuurd en uiteindelijk finaal goedgekeurd.

Finale versie van de strategische MER

De goedkeuring van de Vlaamse Regering van het GLB Strategisch Plan 2023-2027 is gestoeld op een goedgekeurde plan-MER. Meer bepaald:

  • concludeert het Strategische MER dat uit de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling blijkt dat het voorgenomen GLB-plan voornamelijk positieve effecten op de diverse milieudisciplines kan hebben. De grootte van de effecten is afhankelijk van de effectieve deelname aan het programma (financiële steun op aanvraag), de plaats waar de maatregelen genomen worden en het totaalbudget van het programma.
  • werd de passende beoordeling gunstig geadviseerd.
  • oordeelt Team Mer dat de effecten van het voorgenomen plan op een correcte wijze zijn besproken, rekening houdend met het strategisch karakter van het plan.

Hier kan je de finale versie van het Strategische MER raadplegen:  Strategische MER.pdf

Hier kan je de goedkeuring van het plan-MER (PLMER-272) raadplegen:  Goedkeuring plan-MER (PLMER-272).pdf

De nodige opvolging van de milieu-impact moet gebeuren wanneer het GLB Strategisch Plan effectief in werking is