Elektronische vreemdelingenkaart (-12 jaar)

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers onder de 12 jaar. 

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers jonger dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische L kaart: verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische M kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij je gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kan ophalen. Neem de codes mee om je kaart te activeren.

Wat meebrengen

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij de activering van de kaart: de brief met je pincode en pukcode

Kostprijs

A, B, K en L-kaart

 • gewone procedure :  11 euro
 • zeer dringende procedure : 117 euro

EU, EU+, F, F+ en M-kaart

 • gewone procedure :  8 euro
 • zeer dringende procedure : 105 euro

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.
 • KB van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar.