Belg worden

Je kunt de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in jouw  hoofdverblijfplaats. Vervolgens zal het volledige dossier met bewijsstukken worden overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen de vier maanden een advies uitbrengt. Er zijn 6 mogelijke verklaringen:

 • op basis van kind geboren in België (jonger dan 12 jaar) met verklaring door ouders of adoptanten (Artikel 11§2 )
 • op basis van geboorte (ouder dan 18 jaar) in Belgïë (Artikel 12bis 1.1 )
 • op basis van maatschappelijke integratie en economische participatie (Artikel 12 bis 1.2 )
 • op basis van huwelijk met Belg of ouder van Belgisch kind (Artikel 12 bis 1.3 )
 • op basis van invaliditeit of pensioen (Artikel 12 bis 1.4 )
 • op basis van integratie in de onthaalgemeenschap (Artikel 12 bis 1.5 )

In uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk, een gunst verleend door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorwaarden

Vijf jaar of 10 jaar wettelijk verblijf in België te hebben (= verblijf van onbeperkte duur op moment van verklaring)

en eventueel (afhankelijk van de basis waarop de verklaring gebeurt)

 • bewijs levert van kennis van de Nederlandse taal
 • bewijs levert van maatschappelijke integratie
 • bewijs levert van economische participatie. Het bewijs van economische participatie vervalt indien de aanvraag gedaan is in kader van huwelijk met Belg of ouder van Belgisch minderjarig kind.

Bewijsstukken

 • Afschrift geboorteakte 
 • Verblijfskaart

en eventueel (afhankelijk van de basis waarop de verklaring gebeurt)

 • Nederlandse taalkennis a.h.v. bewijsmiddelen bepaald in K.B. 
 • Maatschappelijke integratie a.h.v. diploma of getuigschrift van onderwijsinstelling, hetzij een beroepsopleiding van minimum 400 uur; hetzij een inburgeringscursus te hebben gevolgd; hetzij gedurende de voorbije vijf jaar onafgebroken gewerkt 
 • Economische participatie a.h.v. als werknemer gedurende de voorbije vijf jaar minimaal 468 arbeidsdagen gewerkt hebben; hetzij als zelfstandige minstens zes kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen te hebben betaald
 • huwelijksakte
 • geboorteakte kind

Kostprijs

150 euro (registratiekosten*) + 50 euro (gemeentelijke retributie**)

(*) De betaling van de registratiekost gebeurt  via MyMinfin van de FOD Financiën. Het betalingsbewijs is binnen de 24u. beschikbaar in de rubriek ‘Mijn documenten’ van MyMinfin.

(**) De gemeentelijke retributie betaal je bij het afleggen van de verklaring aan het loket.