Akte van verklaring van naamskeuze

Snel en volautomatisch met je eID of It's me

Heb je thuis een kaartlezer om je eID in te lezen? Of heb je een It's me-account? Vraag het document online aan. Dan wordt dit automatisch, veilig én snel digitaal opgestuurd. Ook als je geen eID-lezer of It's me account hebt, kan je het document online aanvragen.  Dan wordt dit per post bezorgd.

Online aanvragen

Ouders kunnen hun kinderen de familienaam geven van de vader/meemoeder, van de moeder of een dubbele naam in de volgorde die ze wensen. De naam wordt gekozen bij de aangifte van de geboorte in een verklaring van naamskeuze.

Naar aanleiding van de Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij wijze van naamsoveroverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, hadden de ouders of adoptanten de mogelijkheid om vóór 1 juni 2015, een gemeenschappelijke verklaring tot naamskeuze af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, ten gunste van hun vóór 1 juni 2014 geboren gemeenschappelijke minderjarige kinderen en onder voorbehoud dat zij geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen hadden op de dag waarop zij de verklaring aflegden. De gekozen naam werd toegekend aan alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

De akte van verklaring van naamskeuze kan worden opgesteld:

 • na vaststelling van een tweede afstammingsband (art.335, §3 en art. 335ter, §2 BW)
 • na een verklaring van keuze van toepasselijk recht op grond van art. 39, §1 Wetboek Internationaal privaatrecht

De akte van verklaring van naamskeuze vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van het kind of de kinderen op wie de verklaring betrekking heeft
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum, en de geboorteplaats van de moeder en de vader of de meemoeder
 • de verklaring van naamskeuze door de ouders en de nieuwe naam van het kind of de kinderen
 • de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van verklaring van naamskeuze aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor de akte van verklaring van naamskeuze wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de betrokkene
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van een akte van verklaring van naamskeuze aanvragen in de gemeente waar de akte werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vraag het attest bij voorkeur online aan via het digitaal loket via de knop bovenaan of onderaan deze pagina.

 

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.